Odszkodowanie za internowanie w stanie wojennym

W związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, zastosowano masowe internowanie osób nieprzychylnych władzy.

Represje rozpoczęto nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r.. W stanie wojennym internowanych było 8728 mężczyzn i 1008 kobiet.

Każda osoba internowana, represjonowana w związku działalnością niepodległościową oraz inne osoby pokrzywdzone przez stan wojenny mogą obecnie domagać się podwyższenia odszkodowania i zadośćuczynienia za izolację w obozach internowania, uwięzienie, prześladowania, utratę zdrowia, mieszkania i pracy itp.

Odszkodowanie za internowanie w stanie wojennym - Pomoc prawna

Odszkodowanie za internowanie

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy o odszkodowanie za internowanie we Wrocławiu jak i całej Polsce. Masz pytania skontaktuj się z naszym adwokatem specjalizującym się pomocą osobom Represjonowanym.

 

Podstawa internowania w stanie wojennym

Podstawą internowania był dekret z 12 grudnia 1981 roku o wprowadzeniu stanu wojennego. Na jego mocy obywatele, w stosunku do których „zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności nie będą przestrzegać porządku prawnego albo prowadzić będą działalność zagrażającą interesom lub obronności państwa mogą być internowani na czas obwiązywania stanu wojennego w ośrodkach odosobnienia”. Decyzję o internowaniu podejmowali komendanci wojewódzcy MO.

 

Odszkodowanie za internowanie

Osobom, które były internowane - represjonowane przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Ustawa tzw. Lutowa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego uznaje za nieważne orzeczenia wydane przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, tj. począwszy od  dnia 1 stycznia 1944 r. do dnia 31 grudnia 1989 r., jeżeli czyn zarzucony lub przypisany był związany z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego albo orzeczenie wydano z powodu takiej działalności. Nieważne są także orzeczenia wydane za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.

Powyższa ustawa umożliwia dochodzenie wypłaty odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłych z wykonaniem orzeczenia albo decyzji.

 

Odszkodowanie za represje

Zgodnie z prawem świadczenia pieniężne przysługują nie tylko osobom represjonowanym przez osadzonie w więzieniach i obozach, ale także w tym  którzy zostali skierowani do odbycia przymusowej służby wojskowej.

 

Odszkodowanie za internowanie - Za co można uzyskać należności?

Uprawniony może otrzymać dwa świadczenia i tutaj rozróżniamy:

-  odszkodowanie za internowanie jest to suma utraconych zarobków za okres przebywania w obozie czy więzieniu

- zadośćuczynienie jest wyrównaniem szkody niemajątkowej za poniesioną krzywdę. Zadośćuczynienie ma formę pieniężną

Sądy rozpatrując sprawy o zadośćuczynienie bierze pod uwagę charakter i czas trwania cierpień fizycznych i ujemnych doznań psychicznych, ich intensywność, nieodwracalność negatywnych skutków zdrowotnych.

 

Odszkodowanie za internowanie dla kogo się należy?

Oczywiście w pierwszej kolejności odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się osobie represjonowanej, a w razie śmierci osoby uprawnionej prawo do odszkodowania przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców.

 

 

Odszkodowania za internowanie - Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać?

W sprawach o internowanie nie można jednoznacznie określić wysokości dochodzonego odszkodowania i zadośćuczynienia. Wszystkie sprawy indywidualnie analizujemy w celu uzyskania jak najwyższego odszkodowania.

 

Odszkodowanie za internowanie - nowelizacja ustawy w 2019 roku

Prokurator generalny skierował kolejne skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego. Dotyczy ona spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za internowanie w stanie wojennym. Oczywiście dotyczy to wysokości odszkodowania za internowanie w stanie wojennym. Przepisy przed 2011 rokiem ograniczały wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia do kwoty 25 tys. zł. Jednak w 2011 r. uznał ten przepis za niezgodny z konstytucją. Dlatego też można wnosić o znacznie wyższe kwoty. Np. Jan Rokita – internowany w stanie wojennym uzyskał 120 000 zł zadośćuczynienia za krzywdy jakich doznał.

Nowelizację ustawy uchwaloną 30 sierpnia 2019 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, Nowelizacja ustawy rozszerzyła katalog osób uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie, osoby, które poniosły szkodę lub doznały krzywdy w związku z wydaniem wobec nich, niewykonanych orzeczeń sądowych albo niewykonanych decyzji o internowaniu w stanie wojennym.

Nowelizacja ustawy wydłuża też okres, w którym jest możliwe dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z jednego roku od daty uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nieważność orzeczenia do 10 lat.

 Koszty postępowania sądowego o odszkodowanie za internowanie ponosi Skarb Państwa.