Kalisz Odszkodowanie za represje stalinowskie

Kalisz - Odszkodowanie za represje stalinowskie

Nasz klient syn Represjonowanego w okresie wojny w stopniu chorążego został wcielony do piechoty, dostał się do niewoli niemieckiej, skąd uciekł i dalej brał udział w ruchu podziemnym, walkach partyzanckich i powstaniu warszawskim już w stopniu podporucznika jako dowódca plutonu. Był członkiem Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej. Po upadku powstania ponownie trafił do niewoli niemieckiej. Został odznaczony Krzyżem Walecznych z Armii Krajowej, a w 1948 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Kaliszu pod zarzutem prowadzenia działań „godzących w ustrój Państwa Polskiego, członków Rządu i bojkotujących przyjaźń Polsko-Radziecką”.

Naszej kancelarii udało się uzyskać odszkodowanie w wysokości 295 000 zł i zadośćuczynienie w wysokości 1 000 000 zł za represje komunistyczne w Sądzie w Kaliszu.

 

 


 

Kalisz - Odszkodowanie dla Represjonowanych

 

Poniżej przedstawiam postanowienie Sądu Okręgowego w Kaliszu w III Wydziale Karnym jaki uzyskałam dla mojego klienta, dziecka osoby represjonowanej o zadośćuczynienie i odszkodowanie za represje w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 


Adwokat do Państwa usług

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie uzyskania  zadośćuczynienia i odszkodowania za represje komunistycznę jestem otwarta na współpracę, działamy na terenie całej Polski, w tym w Kaliszu, Łodzi.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA

SKONTATUJ SIĘ

Tel. (+48) 726 670 454 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Sygn. akt III Ko 27/22
 
   
 
W Y R O K 
W   I M I E N I U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J

Dnia 12 sierpnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu

w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia D. W.-M.

Protokolant: p.o. stażysty A. G.

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. A. C.

po rozpoznaniu w dniach 14 lipca 2022r. i 2 sierpnia 2022r.

sprawy z wniosku A.D.

o odszkodowanie i zadośćuczynienie

  • na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (t.j. Dz.U. z 2020, poz.1820) zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Kaliszu na rzecz wnioskodawcy D. kwotę 1 000 000 (jeden milion 00/100) zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdy oraz kwotę 295 500 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 00/100) zł tytułem odszkodowania za szkody, jakich doznał M.D. w związku z wykonaniem uznanego za nieważny wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Kaliszu z dnia 30 grudnia 1948r. sygn. akt Sr.643/48 i pozbawieniem go wolności w okresie od 25 października 1948r. do 25 października 1952r.z ustawowymi odsetkami od daty uprawomocnienia się wyroku,
  • oddala wniosek w pozostałym zakresie,
  • na podstawie art.13 ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (t.j. Dz.U. z 2020, poz.1820) kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa,
  • zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Kaliszu na rzecz wnioskodawcy A.D. kwotę 288 (dwieście osiemdziesiąt osiem 00/100) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

(-)D. W.-M.

 

KALISZ - ODSZKODOWANIE ZA REPRESJE KOMUNISTYCZNE