Jak obliczyć zachowek?

                Zachowek jest pochodzącą jeszcze z prawa rzymskiego formą prawną, która zabezpiecza osoby, które zostały pominięte w ostatniej woli zmarłego, a normalnie należałoby im się dziedziczenie z ustawy. Do zachowku uprawnieni są także ci, którzy dostali zbyt mały udział w spadku oraz ci, którzy nie dostali niczego, gdyż osoba zmarła wyzbyła się majątku na drodze darowizn, dokonanych jeszcze za życia.

                Gdy jesteśmy osobą, która została w testamencie pominięta to możemy na drodze sądowej żądać od innych obdarowanych na mocy testamentu lub darowizn, odpowiednich sum pieniężnych. Zachowek, co do zasady, przysługuje w pierwszej kolejności zstępnym, małżonkowi oraz w dalszej kolejności rodzicom, ale ważne jest to, które z tych osób byłyby powołane do dziedziczenia z ustawy, gdyby zmarły nie pozostawił ostatniej woli.

                Spory o przyznanie zachowku zdarzają się niezmiernie często, bowiem niestety, ale konflikty i niesnaski rodzinne często wpływają na decyzje podejmowane przed śmiercią.

Jak obliczyć zachowek?

 • ustalenie wysokości udziału, który przysługiwałby (lub przysługuje) w spadku na skutek dziedziczenia ustawowego;
 • ustalenie wysokość zachowku należnego dla danej kategorii osób (przyjęcie odpowiedniego ułamka – 1/2 albo 2/3);
 • obliczenie substratu zachowku;
 • obliczenie konkretnej kwoty zachowku do zapłaty.
Roszczenie o zachowek nie będzie przysługiwało osobom:
 • wydziedziczonym w testamencie,
 • uznanym orzeczeniem sądu za niegodnych dziedziczenia,
 • które odrzuciły spadek,
 • które zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia,
 • małżonkowi, przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione,
 • małżonek pozostający ze spadkodawcą w separacji.
W przypadku poniższych sytuacji roszczenie o zachowek przechodzi na zstępnych:
 • osoby uznanej za niegodną dziedziczenia,
 • osoby, która odrzuciła spadek,
 • osoby wydziedziczonej,
 • osoby, która zrzekła się dziedziczenia jeśli w umowie ze spadkodawcą wskazano, że zrzeczenie się nie obejmuje zstępnych.

Wezwanie do zapłaty zachowku

Należy pamiętać, że przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego należy wezwać do zapłaty zachowku spadkobiercę.  W tym przypadku warto skonsultować to z adwokatem specjalizującym się w spadkach. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wezwanie do zapłaty zachowku sporządzone i wysłane przez adwokata poskutkuje i spadkobierca dokona zapłaty zachowku osobie upoważnionej.

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Roszczenia osób uprawnionych z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

 

Wzór pozwu o zachowek

Wrocław, dnia ………………

Powód(-ka): …………………………………………………………………….          

(Imię, nazwisko, dokładny adres i PESEL)

 

Pozwany(-a): …………………………………………………………………..

(Imię, nazwisko i dokładny adres)

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

         I Wydział Cywilny

ul. Świebodzka 5 50-046 Wrocław

Wartość przedmiotu sporu: ………………………zł

 

POZEW O ZACHOWEK

W imieniu własnym wnoszę o:
1.       zasądzenie od pozwanego ………………………… na rzecz powoda ……………… kwoty ………………… zł (słownie……………………………………………………) z ustawowymi odsetkami od………………………………………….  do dnia zapłaty;
 1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów pełnomocnictwa, według norm przepisanych;
 2. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda;
 3. wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego na rozprawie lub nie brania w niej udziału.

UZASADNIENIE POZWU O ZACHOWEK

…………………………………………………………………………………………………

(Należy przytoczyć fakty uzasadniające żądanie pozwu)

....................................................

(własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

 1. Pozew i załączniki w tylu egzemplarzach ilu jest pozwanych + 1 egz. dla Sądu oraz kopia pozwu do potwierdzenia, że dokument został złożony;
 2. odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
 3. oryginał odpisu aktu urodzenia powoda.

 

Pozew o zapłatę zachowku należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Opłata stosunkowa 5% wartości przedmiotu sporu.