Wzór pozwu o zapłatę należności - Windykacja należności

W życiu codziennym stykamy się z sytuacjami, w których powstają różne zobowiązania finansowe wobec nas. Do takich zobowiązań należą:

  • wynagrodzenie za pracę lub umowy cywilnoprawne
  • udzielone przez nas pożyczki
  • sprzedaż prywatna czy też konsumpcyjna różnych towarów

Niejednokrotnie zdarza się tak, że druga strona uchyla się od zapłacenia nam należnej kwoty i nie reaguje na nasze prośby, a nawet oficjalne wezwania do zapłaty.

Co robić gdy dłużnik dalej nie płaci należności? Jak skutecznie go windykować?

Rozwiązaniem będzie złożenie cywilnego pozwu o zapłatę do sądu. Wzór takiego pozwu znajdą Państwo poniżej. 

 

Co powinno się w takim pozwie o zapłatę znaleźć?

 

Przede wszystkim należy wskazać dłużnika wraz z adresem i danymi firmy, jeśli to zobowiązanie dotyczy właśnie osoby prawnej. Dokładną kwotę zobowiązania i dowód, z czego ona wynika: może być to umowa pożyczki, umowa sprzedaży, umowa o pracę czy też zlecenie lub dzieło.

Bardzo ważne jest sformułowanie wniosku o:

  • wydanie nakazu zapłaty
  • zwrot kosztów procesu od dłużnika

Ważną częścią takiego pozwu jest  uzasadnienie, w którym należy dokładnie opisać stan faktyczny, jak doszło do powstania zadłużenia, jakie czynności podjął powód, aby odzyskać należność. Na końcu pisma wymienić trzeba wszystkie załączniki, które składamy do sądu jako dowody w sprawie. Nie można zapomnieć o wniesieniu odpowiedniej opłaty od pozwu, która w przypadku powództwa o zapłatę uzależniona będzie od wartości przedmiotu sporu (wps).Takie pismo procesowe należy skierować do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu cywilnego.

Jeśli chcą Państwo mieć pewność, że pozew zostanie sporządzony prawidłowo i nie będzie obarczony brakami, warto skorzystać z pomocy zawodowego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego), który sporządzi w imieniu powoda profesjonalne pismo procesowe i odpowiednio zadba o Państwa interesy.

 

POZEW O ZAPŁATĘ

 Wzór

                                               Wrocław, dnia...............................

                                                                                 

                                                                                                                            

Sąd Okręgowy

X Wydział Gospodarczy

ul. Sądowa 1

50-950 Wrocław

 

Powód (ka) ..........................................

                               (imię i nazwisko)

                            ..........................................

                        (dokładny adres zamieszkania)

PESEL ……………………………….

Pozwany (a) .........................................

                                   (imię i nazwisko)

                            ..........................................

                         (dokładny adres zamieszkania)

POZEW O ZAPŁATĘ  kwoty ......................

Wartość przedmiotu sporu (WPS) .......................

 

            Wnoszę o zasądzenie od pozwanego (nej) ...........  (imię i nazwisko)     ...............na rzecz powoda (ki)........ (imię i nazwisko, spółka)

............................. kwotę ............................z ustawowymi odsetkami od dnia ……………oraz zasądzenie kosztów procesu.

UZASADNIENIE POZWU

......................................................................................................................................................

                                                                                              ....................................................

                                                                                                          (własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

 

  1. odpis pozwu  (w takiej ilości ilu jest pozwanych),
  2. inne dokumenty (w takiej ilości ilu jest pozwanych)

 

 

Tagi: windykacja, pozew o zapłatę, prawo cywilne, prawo gospodarcze, dłużnik, adwokat wrocław, law firm