Komornik Francja

Francja – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Komornik we Francji (huissiers de justice)  działa na podstawie artykułu  1 zarządzenia nr. 45-2592 z dnia 2 listopada 1945 r. Każdy wierzyciel może domagać się realizacji zobowiązania przez dłużnika.

Wierzyciel, któremu przysługuje roszczenie, należność względem dłużnika o zwrot, zapłatę określonej kwoty, może domagać się od Komornika we Francji wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik we Francji

 

Na mocy art. 18 ustawy z dnia 9 lipca 1991 r. Wyłącznie komornicy sądowi są upoważnieni do przymusowego wykonywania orzeczeń lub zajęcia zabezpieczenia, tj. Do stosowania wszelkich przewidzianych prawem środków przymusu w celu odzyskania kwoty lub pozbawienia majątku dłużnika.

Komornicy w większości przypadków egzekucji w pierwszej kolejności wysyłają do dłużnika wezwania do zapłaty. Komornicze wezwanie do zapłaty zawiera  wezwanie do dobrowolnego uiszczenie należności przez dłużnika, w przypadku braku spłaty zadłużenia podejmuje kolejne kroki przymusowe. Komornik może przeprowadzić egzekucję między innym z ruchomości, nieruchomości i innych praw majątkowych.

We Francji w przypadku egzekucji komorniczej ogólnie nie ma przymusu adwokackiego, przymus adwokacki występuje jednak w przypadku egzekucji z nieruchomości.

 

Wybór Komornika we Francji

 

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 maja 2007 r. Komornicy sądowi mogą prowadzić postępowanie według swojej jurysdykcji „Tribunal de grande instance” zgodnie z miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika. W ramach tej jurysdykcji wybór komornika należy do wierzyciela.

 

Koszty komornicze we Francji

 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 lipca 1991 r. Koszty egzekucji komorniczej są płatne przez dłużnika, chyba, że wyrok stanowi inaczej. Komornik przed odzyskaniem należności od dłużnika może wystąpić o zaliczkę na wydatki komornicze od wierzyciela. W postępowaniu wierzyciel pokrywa część kosztów komorniczych.

 

Przykładowe koszty komornicze we Francji

  • zajęcie rachunku bankowego: 129,64 euro po opodatkowaniu (stała stawka, koszty podróży i podatek zryczałtowany);
  • zajęcie i sprzedaż ruchomości: 114,21 euro po opodatkowaniu (stała stawka, koszty podróży i podatek zryczałtowany);
  • zajęcie pojazdu poprzez oświadczenie złożone w prefekturze: 124,50 euro po opodatkowaniu (stała stawka, koszty podróży i podatek zryczałtowany);
  • wezwanie do zapłaty równoważne z zajęciem nieruchomości: 178,55 euro po opodatkowaniu (stała stawka, koszty podróży i podatek zryczałtowany).

 

Dokumenty umożliwiające wszczęcie egzekucji komorniczej:

 

Orzeczenie wydane przez właściwy organ oraz w sprawach przekazanych prezesowi sadu okręgowego (Tribunal de Grande Instance), o ile nadają sie one do wykonania w drodze egzekucji);

  • Odpisy protokołu ugody podpisanego przez sędziego i strony;
  • Akty notarialne nadające sie do wykonania w drodze egzekucji;
  • Dokumenty sporządzone przez komornika sadowego na podstawie niezapłaconego czeku;
  • Dokumenty o charakterze publicznym wystawione przez osoby prawne i zakwalifikowane przez ustawę, jako podlegające wykonaniu w drodze egzekucji lub decyzje, które ustawa zrównuje z orzeczeniami.
  • Europejski nakaz zapłaty.
  • Wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez Sądy polskie z europejskim tytułem egzekucyjnym itp.

 

Nakaz zapłaty we Francji – przedawnienie należności

 

Wykonanie orzeczeń, może nastąpić jedynie przed upływem dziesięciu lat.

 

Pomoc Adwokata przy egzekucji komorniczej we Francji

 

Masz nakaz zapłaty lub wyrok? Chcesz skierować sprawę do komornika, a nie wiesz jak?

 

Adwokat z chęcią pomoże w odzyskaniu należności od dłużnika z Francji.

 

Nasza kancelaria adwokacka pomoże Państwu rozwiązać problem, wyjaśnimy wszystkie rozbieżności i pomożemy w skierowaniu sprawy do komornika we Francji.

Kancelaria adwokacka adw. Ewy Wąsowicz prowadzi sprawy kompleksowo, serdecznie zapraszamy. Prowadzimy sprawy począwszy od działań windykacyjnych, poprzez postępowania sądowe w Polsce i we Francji, oczywiście kierujemy sprawy do egzekucji komorniczej i nadzorujemy ten proces. W przypadku gdy dłużnik ogłosi upadłość również możemy Państwa reprezentować.