Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Słowenii

Upadłość – Słowenia - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kluczową przesłanką wszczęcia postępowania upadłościowego w związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa (dłużnika) jest wystąpienie stanu niewypłacalności.

Niewypłacalność dłużnika definiuje się jako sytuację, w której:

- dłużnik jest niewypłacalny od długiego czasu, ponieważ nie jest w stanie wykonywać wszystkich swoich zobowiązań wymagalnych w danym okresie; lub

- dłużnik stał się długotrwale niewypłacalny, ponieważ wartość jego majątku jest niższa niż suma jego zobowiązań (nadmierne zadłużenie) lub ponieważ straty poniesione przez dłużnika będącego spółką kapitałową wraz ze stratami odnotowanymi w danym roku przekraczają połowę kapitału zakładowego, przy czym strat tych nie można pokryć z zysku z lat ubiegłych ani z rezerw.

 

 

Upadłość w Słowenii

Postępowanie upadłościowe w Słowenii w związku z niewypłacalnością oraz zapobiegawcze postępowanie restrukturyzacyjne reguluje ustawa o operacjach finansowych, postępowaniu upadłościowym i przymusowej likwidacji (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju).

Wszczęcie postępowania upadłościowego i ogłoszenie o jego wszczęciu

W dniu wydania przez sąd postanowienia o wszczęciu postępowania następuje ogłoszenie tego postanowienia na stronach internetowych przeznaczonych do publikacji pism sądowych, dokumentów uczestników oraz innych informacji w toku postępowania w związku z niewypłacalnością. Sąd informuje wierzycieli o wszczęciu postępowania w drodze zawiadomienia, które musi zostać ogłoszone tego samego dnia i o tej samej godzinie co postanowienie o wszczęciu postępowania. W postanowieniu tym sąd zamieszcza istotne informacje o postępowaniu. Wszczęcie postępowania wywołuje skutki prawne od dnia ogłoszenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania upadłościowego.

Po wszczęciu postępowania w związku z niewypłacalnością wobec niewypłacalnego dłużnika przepisy co do zasady nie zezwalają na wydanie postanowienia o wszczęciu egzekucji lub o ustanowieniu zabezpieczenia.

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłaszając wierzytelność, wierzyciel nabywa prawo do dokonywania czynności procesowych w toku głównego postępowania w związku z niewypłacalnością. W toku postępowania upadłościowego wierzyciele muszą zgłosić te wierzytelności wobec upadłego dłużnika, które powstały przed wszczęciem postępowania upadłościowego. Przy zgłoszeniu wierzytelności należy trzymać się określonych terminów. Jeżeli wierzyciel uchybi terminowi zgłoszenia, jego wierzytelność wobec upadłego dłużnika wygasa, a sąd odrzuca zgłoszenie wierzytelności dokonane po terminie.

Zarządca inaczej syndyk masy upadłości składa oświadczenie o uznaniu lub zakwestionowaniu wierzytelności, sporządzając podstawową listę sprawdzonych wierzytelności. W przypadku nie uznania roszczenia przez syndyka, odwołanie od tej decyzji należy wszcząć poprzez wytoczenie powództwa tj. wszcząć postępowanie sądowe w tej materii.

 

Rejestr upadłości w Słownii

 

Baza danych e-INSOLV zawiera informacje dotyczące postępowań upadłościowych dłużników ze Słowenii. Można znaleźć w niej także następujące dane dotyczące postępowań upadłościowych:

 • wybrane dane identyfikacyjne upadłego dłużnika;
 • sąd prowadzący postępowanie i numer porządkowy sprawy;
 • wybrane dane identyfikacyjne syndyka odpowiedzialnego za postępowanie upadłościowe;
 • datę wszczęcia postępowania, upływ terminu wnoszenia roszczeń oraz dane dotyczące innych czynności proceduralnych w postępowaniu;
 • w przypadku postępowania upadłościowego – także dane o wartości masy upadłości oraz proporcji spłaty wierzycieli.

Baza danych e-publikacje umożliwia dostęp do:

 • wszystkich orzeczeń sądowych wydanych w postępowaniu upadłościowym, poza orzeczeniami dotyczącymi zajęcia wynagrodzenia, orzeczeniami w sprawie zajęcia aktywów finansowych, orzeczeniami w sprawie uchylenia zajęcia wynagrodzenia lub aktywów finansowych;
 • zawiadomień o wszczęciu postępowania, zawiadomień o wyznaczeniu rozprawy oraz innych zawiadomień i wezwań w sprawie głosowania wydanych przez sąd na mocy ustawy;
 • wszystkich protokołów z rozpraw i posiedzeń komitetów wierzycieli;
 • sprawozdań syndyka i załączonych do nich dokumentów;
 • w postępowaniach dotyczących ugody przymusowej, także do sprawozdań upadłego dłużnika i załączonych dokumentów;
 • wykazów zweryfikowanych roszczeń;
 • wniosków składanych przez strony postępowania i innych akt sądowych, których publikacja została przewidziana;
 • – w postępowaniu upadłościowym – wszystkich obwieszczeń o publicznych przetargach oraz zaproszeń do składania ofert w związku z wyprzedażą masy upadłościowej.

 

Masz problem z dłużnikiem ze Słowenii? Nasza kancelaria specjalizuje się w windykacji w Słowenii, kompleksowo zajmujemy się sprawą począwszy od działań polubownych, przedsądowych, poprzez postępowanie sądowe, egzekucję komorniczą, a jak dłużnik ogłosi upadłość również zgłosimy Państwa wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.
Masz pytania? Skontaktuj się z adwokatem.