Jak napisać pozew o zachowek? Wzór pozwu

Zachowek przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy, którzy ze względu na ustanowienie innej osoby spadkobiercą testamentowym w praktyce zostali pozbawieni swoich praw, nie zostali ujęci w testamencie. W przypadku gdy nie otrzymaliśmy należnego nam zachowku, możemy wnieść do sądu odpowiedni pozew.

Zachowek we Wrocławiu - do jakiego sądu wnieść pozew?

Sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania sądowego o zachowek jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie można ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, sądem właściwym będzie sąd, w którym znajduje się majątek spadkowy. Np. w przypadku spadkodawcy zamieszukącego dzielnicę Fabryczą we Wrocławiu, sądem właściwym może być Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej I Wydział Cywilny.

Pozew o zachowek mogą wnieść do sądu:
  • zstępni;
  • małżonek;
  • rodzice spadkodawcy.

W sprawie o zachowek działać samemu czy wspomóc się dobrym prawnikiem?

Moim zdaniem zawsze warto zaufać specjaliście, w tym przypadku warto skorzystać z adwokata specjalizującego się w postępowaniach o zachowek. Adwokat prowadzenia sprawy w imieniu powoda (osoby żądającej zapłaty zachowku), jak i będzie reprezentował interes pozwanego (osoby potencjalnie zobowiązanej do zapłaty zachowku). Ważnym jest ocena podstawy prawnej do wnoszenia pozwu o zapłatę zachowku, wyliczyć jej wysokość i szanse jego uzyskania.

 

Jak sformułować pozew o zachowek? Poniżej przedstawiamy wzór pozwu o zachowek we Wrocławiu

 

Wrocław, dnia ………………

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

I Wydział Cywilny

ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław

 

Powód(-ka): ……………………………………………………………………. 

(Imię, nazwisko, dokładny adres i PESEL)

 

Pozwany(-a): …………………………………………………………………..

(Imię, nazwisko i dokładny adres)

 

Wartość przedmiotu sporu: ………………………zł

 

POZEW O ZACHOWEK

W imieniu własnym wnoszę o:

1.      zasądzenie od pozwanego ………………………… na rzecz powoda ……………… kwoty ………………… zł (słownie………………………………………………) z ustawowymi odsetkami od…………………………….  do dnia zapłaty;

  1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów pełnomocnictwa, według norm przepisanych;
  2. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powoda;
  3. wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa pozwanego na rozprawie lub nie brania w niej udziału.

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………

(Należy przytoczyć fakty uzasadniające żądanie pozwu)

....................................................

(własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

  1. Pozew i załączniki w tylu egzemplarzach ilu jest pozwanych + 1 egz. dla Sądu oraz kopia pozwu do potwierdzenia, że dokument został złożony;
  2. odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
  3. oryginał odpisu aktu urodzenia powoda.
  4. Pełnomocnictwo procesowe dla adwokata Ewy Wąsowicz

Wniosek  należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Opłata stosunkowa 5% wartości przedmiotu sporu.