Pozew o zadośćuczynienie

Pozew o zadośćuczynienia - odszkodowanie

Pozem o zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest roszczeniem pieniężnym, które ma na celu zrekompensować szkodę niemajątkową, tzw. krzywdę.

Pozew o zadośćuczynienie - Podstawa prawna do dochodzenia zadośćuczynienia

Art. 444 Kodeksu Cywilnego
§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

 • 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo, jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
 • 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 445
§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA - ZAPRASZAM


 

Kto może żądać zadośćuczynienie?

Zapłaty zadośćuczynienia może się domagać pokrzywdzony, a po jego śmierci – jego  spadkobiercy (dzieci, rodzice, rodzeństwo i inni)

Pozew o zadośćuczynienie - Od kogo dochodzić zadośćuczynienia?

Za zapłatę zadośćuczynienia odpowiada sprawca szkody (krzywdy), a także ubezpieczyciel. Artykuł 415 Kodeksu cywilnego mówi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Jak wycenić wysokość zadośćuczynienia?

Wyliczając wysokość zadośćuczynienie najczęściej pod uwagę bierze się następujące czynniki:

 • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego;
 • długotrwałość choroby, cierpień, leczenia, rehabilitacji;
 • wiek poszkodowanego;
 • płeć poszkodowanego;
 • poczucie bezradności życiowej, niekorzystne widoki i możliwości poszkodowanego w przyszłości;
 • aktualna i zmieniająca się stopa życiowa społeczeństwa polskiego oraz sytuacja materialna społeczności na terenie zamieszkania poszkodowanego.

POZWU O ZADOŚĆUCZYNIENIE

Wzór

Wrocław, dnia ……………..r.

 

Sąd Okręgowy dla  Wrocławia

Wydział  … Cywilny

ul. Sądowa 1

Wrocław

Powód: 

Jan Kowalski
   Zam. ul. Gagarina 1, 54-620 Wrocław

 

 

 małoletni reprezentowani przez przedstawiciela ustawowego: ….

 

 

Pozwany:  Towarzystwo Ubezpieczeń……. S.A.

Wartość przedmiotu sporu: 550 000 zł.

 

Pozew o zapłatę zadośćuczynienia

Wnoszę o:

 

 1. zasądzenie od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń…. S..A. Warszawa na rzecz małoletniego Jana Kowalskiego kwotę 550 000 zł zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dobra osobistego wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16-01-2019 r. do dnia zapłaty,
 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania - według norm przepisanych,

 

Ponadto wnoszę o:

 

 1. wezwanie na rozprawę i dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:

….

 1. dopuszczenie dowodu z akt postępowania likwidacyjnego nr …
 2. dopuszczenie dowodu z akt prowadzonego postępowania karnego sygn. akt …. przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu,
 3. (i inne dowody)
 4. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

 

                                                           UZASADNIENIE

 

W dniu 15.07.2018 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego na miejscu poniósł śmierć poszkodowany Zbigniew Kowalski. Sprawcą zdarzenia jest Krzysztof Nowak, kierujący pojazdem marki Opel Astra nr rej. ABC 3212, który posiada zawartą umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z pozwanym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, potwierdzoną polisę ubezpieczeniową nr 123456. Bezpośrednią przyczyną śmierci poszkodowanego były liczne obrażenia wewnętrzne doznane w skutek wypadku.

 

dowód: ____

W tym miejscu należy opisać wszelkie okoliczności potwierdzające stan faktyczny, warto także poprzeć go stanem prawnym (przepisy, komentarze i orzeczenia). Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na Powodzie, dlatego też bardzo ważnym jest odpowiednio wszystko uargumentować i oprzeć na dowodach. W sprawach o zadośćuczynienie jest to bardzo ważne ponieważ najczęściej chodzi o wysokie należności. Bardzo często osoby nie mające doświadczenia w sprawach o zadośćuczynienie czy odszkodowanie nie wiedzą jakie dowody są ważne w tym postępowaniu. Dlatego najlepiej powierzyć tę sprawę kancelarii adwokackiej specjalizującej się w sprawach o odszkodowanie.

Załączniki do pozwu o zadośćuczynienie:

 • dowody z dokumentów wymienionych w pozwie,
 • odpis pozwu oraz wszystkich załączników w sprawie,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej (W spawach o roszczenia majątkowe podstawowy wpis sądowy wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, jest możliwość wnieść o zwolnienie z kosztów sądowych w konkretnych przypadkach

 

Pozew o zadośćuczynienie - pomoc prawna

 

W przypadku pytań w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie nasza kancelaria adwokacka z chęcią udzieli pomocy i zastępstwa procesowego.

Nasza kancelaria adwokacka proponuje profesjonalną pomoc w dochodzeniu ] odszkodowań oraz zadośćuczynień, piszemy również na zlecenie pozwy o zadośćuczynienie. Reprezentujemy klientów zarówno na etapie przedsądowym przed ubezpieczycielem jak i sądowym w obu instancjach.

Podejmujemy się dochodzenia wynagrodzenia za szkodę w różnych sytuacjach:

 • odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
 • odszkodowanie za wypadek śmiertelny
 • odszkodowanie za szkody na osobie z oc
 • odszkodowania za błędy lekarskie
 • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie
 • odszkodowanie za wywłaszczenie
 • wynagrodzenie za służebność przesyłu (słupy, rury na posesji)
 • odszkodowanie za niesłuszny areszt
 • odszkodowanie za mienie
 • odszkodowanie dla osób represjonowanych, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego

Kancelaria mieści się we Wrocławiu, obsługujemy klientów z całego kraju jak i z zagranicy.

Zapraszamy do współpracy.