Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna

SKARGA KONSTYTUCYJNEJ DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Jakie warunki musi spełnić skarga konstytucyjna?

  1. Prawo do wystąpienia ze skargą konstytucyjną, zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., przysługuje każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. Zasady wnoszenia skargi konstytucyjnej określa ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072; dalej: u.o.t.p. TK).
  2. Skarga konstytucyjna może być wniesiona po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga ta jest przewidziana, w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.
  3. Skargę konstytucyjną mogą sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny. Natomiast skargę konstytucyjną we własnej sprawie mogą sporządzić sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych.
  4. W razie niemożności poniesienia kosztów pomocy prawnej skarżący może złożyć do sądu rejonowego swojego miejsca zamieszkania wniosek o ustanowienie dla niego adwokata lub radcy prawnego z urzędu. W przypadku uwzględnienia tego wniosku skarżący nie będzie ponosił kosztów sporządzenia skargi konstytucyjnej.
  5. Skarga konstytucyjna jest wolna od opłaty sądowej.
  6. Przedmiotem skargi konstytucyjnej może być ustawa lub inny akt normatywny, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekły ostatecznie o wolnościach lub prawach albo obowiązkach określonych w Konstytucji.
  7. Trybunał Konstytucyjny odmawia nadania dalszego biegu skargom konstytucyjnym, których przedmiotem kontroli uczyniono akt stosowania prawa, tj. wyrok, decyzję lub inne rozstrzygnięcie.
  8. Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje tylko te skargi konstytucyjne, które są związane z naruszeniem praw lub wolności określonych w Konstytucji, z wyłączeniem spraw określonych w art. 56 Konstytucji (uzyskanie przez cudzoziemców prawa azylu lub statusu uchodźcy).
  9. W skardze konstytucyjnej wzorcem kontroli nie można uczynić przepisów ustawy, aktu wykonawczego lub aktów prawa międzynarodowego.
  10. Po wstępnym rozpoznaniu skargi konstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny wydaje postanowienie o nadaniu skardze konstytucyjnej dalszego biegu albo o odmowie nadania skardze konstytucyjnej dalszego biegu. Na postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej. Zażalenie mogą sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny (zob. pkt 3). Zażalenie rozpoznaje Trybunał Konstytucyjny w składzie trzyosobowym na posiedzeniu niejawnym.

Skarga konstytucyjna - pomoc prawna

W przypadku chęci skorzystania z usług dobrego adwokata, nasza kancelaria jest do Państwa usług we Wrocławiu, działamy na terenie całej Polski.

Zapraszam do współpracy

adwokat Ewa Wąsowicz