opłaty sądowe we Wrocławiu

Opłaty sądowe - jakiej wysokośći i kiedy uiścić?

Wrocławski Adwokat Ewa Wąsowicz odpowie na Państwa pytania:

Opłaty sądowe

- jakiej wysokości należy w poszczególbych sprawach w sądzie we Wrocławiu?

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie. Osoba, której nie stać na poniesienie tych kosztów, może zamiast opłaty złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części.

 

Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty sądowej

1

Wniosek o nakazanie dłużnikowi złożenia wykazu majątku - wyjawienie majątku dłużnika

40 zł

2

Wniosek o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego w zamian za utracony

40 zł

3

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

40 zł

4

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

40 zł

5

Wniosek o ustanowienie zarządcy

50 zł

6

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

50 zł

7

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

50 zł

8

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

50 zł

9

Wniosek o zabezpieczenie spadku

50 zł

10

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

50 zł

11

Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł

12

Skarga na czynności komornika

100 zł

13

Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości

100 zł

14

Zarzuty przeciwko planowi podziału

100 zł

15

Pozew o eksmisję

200 zł

16

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

17

Wniosek o dział spadku

300 zł zgodny

500 zł niezgodny

18

Wniosek o podział majątku wspólnego

300 zł zgodny

1.000 zł niezgodny

19

Wniosek o zniesienie współwłasności

300 zł zgodny

1.000 zł niezgodny

20

Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2.000 zł

21

Wniosek o uzgodnienie treści KW

5% od wartości

Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty sądowej

1

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

Wolne od opłat

2

Pozew o alimenty

Wolne od opłat

3

Pozew o podwyższenie alimentów

Wolne od opłat

4

Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

Wolne od opłat

5

Wniosek o przysposobienie

Wolne od opłat

6

Wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (uprawnionym do złożenia wniosku jest komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi lub prokurator)

40 zł

7

Wniosek o ukaranie grzywną w trybie art. 1050 kpc (egzekucja kontaktów z małoletnim)

40 zł

8

Wniosek opiekuna o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu całkowicie (częściowo) ubezwłasnowolnionego

40 zł

9

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

40 zł

10

Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu

40 zł

11

Wniosek o ustalenie bądź zmianę kontaktów z dzieckiem

40 zł

12

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej

40 zł

13

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego

40 zł

14

Wniosek o pozbawienie (ograniczenie/zawieszenie) władzy rodzicielskiej

40 zł

W przypadku zmiany wyroku rozwodowego w części dot. władzy rodzicielskiej

– 100 zł

15

Wniosek (cudzoziemca) o zwolnienie z przedstawienia dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeństwa

100 zł

16

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

200 zł

17

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

200 zł

18

Pozew o obniżenie alimentów

Wysokość ustala Przewodniczący Wydziału

19

Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł

Wysokość ustala Przewodniczący Wydziału

 

Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa karnego

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty sądowej

1

Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

100 zł

2

Prośba o ułaskawienie

Wolne od opłat

3

Wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego

45 zł

4

Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności

Wolne od opłat

5

Wniosek o zatarcie skazania

45 zł

6

Ponowna prośba o ułaskawienie

45 zł

7

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80 zł

8

Wniosek o wznowienie postępowania

150 zł

9

Ponowny wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty

2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej niż 25 zł

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty sądowej

1

Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

  2

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału

nie mniej niż 100 zł

3

Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach

4

O wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

150 zł

5

O wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 zł

6

O wpis praw osobistych i roszczeń

150 zł

7

O wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

8

Założenie księgi wieczystej

60 zł

9

Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

60 zł

10

Odłączenie nieruchomości lub jej części

60 zł

11

Sprostowanie działu I-O

60 zł

12

Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 zł

13

Dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy

60 zł

14

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata

60 zł

15

Odpis zupełny z księgi wieczystej

60 zł 

16 

Odpis zwykły z księgi wieczystej

30 zł 

17 

Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 

10 zł

18 

Odpis z dokumentu (za 1 stronę dokumentu)

6 zł 

19 

Zaświadczenie ze zbioru dokumentu (za 1 stronę dokumentu) 

6 zł 

Opłaty sądowe można podzielić na stałą, stosunkową albo podstawową.

Opłata stała

pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych.

Opłata stosunkowa

pobiera się w sprawach o prawa majątkowe. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Opłata podstawowa

pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.

 

Co zrobić kiedy nie stać nas na uiszczenie opłat sądowych?

Można wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych

Ustawa o kosztach sądowych przewiduje możliwość zwolnienia strony od kosztów sądowych, w przypadku gdy strona  nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Osoba ubiegająca się o zwolnienie od kosztów sądowych jest zobowiązana do udzielenia sądowi szczegółowych informacji o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie w tym przedmiocie należy złożyć na urzędowym formularzu, który możemy uzyskać w każdym sądzie lub pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Możliwe jest również ubieganie się o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, gdy sytuacja strony wprawdzie nie uniemożliwia stronie poniesienia jakichkolwiek kosztów, jednak nie stać jej na poniesienie pełnej opłaty.

 

Zastępstwo procesowe we Wrocławiu -

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje klientów z Wrocławia jak i całej Polski, proponujemy następujące usługi w tym zakresie:

  • analiza stanu faktycznego i prawnego,
  • przygotowanie strategii prowadzenia sprawy,
  • redagowanie i składanie pism procesowych,
  • udział w rozprawach (posiedzeniach),
  • ustalenie zasadności składania środków zaskarżenia.

 

Zapraszam do współpracy

adwokat Ewa Wąsowicz

adwokat wrocław

{fastsocialshare}