odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym 

Jak je uzyskać?

Miałeś wypadek? Wina leżała po stronie innego kierowcy? Masz prawo otrzymać odszkodowanie.

Gdy powstaje szkoda, powinna zostać ona naprawiona bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, tj. odszkodowanie.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym - Jak i od kogo dochodzić odszkodowania?

Możliwość otrzymania odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku jest zapisana w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, a wysokość roszczeń regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i wyroki sądowe. Jeśli sprawca wypadku nie posiadał polisy OC, poszkodowany może uzyskać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym - Kto może ubiegać się odszkodowania komunikacyjnego? 

W wypadku komunikacyjnym dochodzić odszkodowania mogą wszyscy poszkodowani czy też rodzina trwale poszkodowanego jak również w kolizji ze skutkiem śmiertelnym.

Poszkodowanymi mogą być:

 • kierowca
 • pasażer
 • motocyklista
 • rowerzysta
 • pieszy

Jakiej wysokości odszkodowanie za wypadek komunikacyjny w przypadku szkody osobowej?

Wysokość odszkodowaniu ustalona została jako suma gwarancji w polisach OC i oznacza maksymalną kwotę odszkodowania jaką ubezpieczyciel ponosi. Przy szkodach osobowych jest to 5 mln euro w odniesieniu całości jednego zdarzenia.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny– jakie dokumenty są niezbędne w celu uzyskania odszkodowania:

 • dowód osobisty
 • dokumentacja medyczna (kserokopie wizyt lekarskich, czyli historia leczenia dotycząca leczenia po wypadku, rachunki i faktury za leki czy rehabilitację, zakup sprzętu medycznego)
 • notatka policji lub oświadczenie sprawcy wypadku

Co możesz uzyskać jako poszkodowany w wypadku?

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
 • odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia urazu jako skutku wypadku, np. kosztów zakupu leków, pobytu w szpitalu, rehabilitacji, kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu i inne.

   

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny osoby najbliższej

Najbliższym członkom rodziny zmarłego w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługują: odszkodowanie i zadośćuczynienie. Osoby względem, których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny mogą dochodzić również renty. W praktyce chodzi tu o krąg osób, które byłyby uprawnione do żądanie od zmarłego alimentów.

Kto może dochodzić odszkodowania za śmierć najbliższej osoby w wypadku komunikacyjnym?


Ustawa nie definiuje, kogo należy uznawać za osobę bliską. Wchodzić tu będą wszelkie osoby złączone węzłem pokrewieństwa i powinowactwa (dzieci, rodzice, dziadkowie, krewni w linii bocznej tj. rodzeństwo, małżonek) ale również osoby pozostające w faktycznym pożyciu – konkubinacie.

Przedawnienie roszczeń z tytułu odszkodowań

Przedawnienie  takich roszczeń co do zasady wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W przypadku kiedy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, termin przedawnienia wynosi 20 lat od daty zdarzenia, dotyczy to jednak zdarzeń powstałych po 10.08.1997 r. Przestępstwem jest czyn który spowodował rozstrój zdrowia powyżej 7 dni lub wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby można dochodzić nawet do 20 lat od daty śmierci.

Odszkodowania we Wrocławiu

Celem naszej kancelarii adwokackiej jest zapewnienie osobom poszkodowanym profesjonalnej pomocy w uzyskaniu należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia.

Działając w imieniu swoich Klientów, występujemy o odszkodowanie, rentę i zadośćuczynienie. Naszymi klientami są osoby z Wrocławia jak i całej Polski.

Nasz adwokat jest do Państwa dyspozycji w kancelarii we Wrocławiu. Możemy również dojechać do klienta.

Pamiętaj,  adwokat zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Rozmowa z adwokatem jest objęta tajemnicą adwokacką

Nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w dochodzeniu  odszkodowań oraz zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy, innych nieszczęśliwych zdarzeń, jak również błędów lekarskich. Reprezentujemy klientów zarówno na etapie przedsądowym przed ubezpieczycielem czy funduszem gwarancyjnym jak i sądowym we wszystkich instancjach.

Podejmujemy się dochodzenia odszkodowań za szkodę w różnych sytuacjach:

 • odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
 • odszkodowanie za wypadek śmiertelny
 • odszkodowanie za szkody na osobie z oc
 • odszkodowania za błędy lekarskie
 • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie
 • odszkodowanie za wywłaszczenie
 • wynagrodzenie za służebność przesyłu (słupy, rury na posesji)
 • odszkodowanie za niesłuszny areszt
 • odszkodowanie za mienie
 • odszkodowanie dla osób represjonowanych, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego
Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym - pomoc prawna
Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego odpowiemy na każde pytanie o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Zapraszam do współpracy