nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty - jak go uzyskać? Jak go uchylić?

Nakaz zapłaty – czym jest?

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądowym. Sąd wydaje nakaz po przeprowadzenia postępowania uproszczonego, czym skraca czas wydania takiego nakazu, wydawany jest bez konieczności przeprowadzenia rozprawy. Nakaz zapłaty wywołuje podobne skutki co wyrok sądowy.

 

Jakie są rodzaje nakazów zapłaty?

Nakazy zapłaty wydawane są w postępowaniu nakazowym, w postępowaniu upominawczym, w europejskim postępowaniu nakazowym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

Czym się różni nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest znacznie silniejszy i nie traci on mocy nawet w przypadku sprzeciwu pozwanego od tego nakazu. Nakaz ten jest również tytułem zabezpieczenia. Tytuł zabezpieczenia umożliwia skierowanie wniosku do Komornika sądowego o zabezpieczenie należności wierzyciela w postaci egzekucji z majątku dłużnika i zdeponowanie go w depozycie sądowym do chwili wydania prawomocnego wyroku. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest tańszy, płaci się za niego tylko 25% pełnego wpisu, a w przypadku wniesienia zarzutów przez pozwanego musi on dopłacić do pełnego wpisu sądowego czyli 75% całości.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym traci moc w przypadku wniesienia sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu przez pozwanego jest bezpłatne.

 

Czym jest e-sąd i elektroniczne postępowanie upominawcze?

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód IV Wydział jest tzw. E-sądem, pozwala on na złożenie pozwu o zapłatę bez wychodzenia z domu. Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu EPU – Elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wpis sądowy w tym postępowaniu wynosi tylko 1,25% należności dochodzonej pozwem.

 

Nakaz zapłaty wydawany jest jeżeli zachodzą następujące przesłanki:

  • roszczenie według oceny sądu zasadne
  • okoliczności powstania zadłużenia opisane w pozwie nie budzą wątpliwość,
  • Pozwany nie ma świadczenia wzajemnego przeciwko powodowi,

Ważnym przy formułowaniu pozwu jest przedstawienie swoich tez w sposób zrozumiały i jasny, nie budzący wątpliwości sądu. Sąd z urzędu obowiązany jest do zbadania, czy zachodzą podstawy do wydania nakazu zapłaty.

Pamiętaj że w niektórych przypadkach pozew musi zostać wniesiony do sądu na specjalnych sądowych formularzach.

Po wydaniu nakazu zapłaty sąd dostarcza go powodowi i pozwanemu, który to ma 14 dni na zapłatę należności wraz z kosztami sądowymi  albo wnieść sprzeciw od nakazu lub zarzuty do niego do sądu. W przypadku braku odpowiedzi pozwanego nakaz zapłaty staje się prawomocny. W przypadku wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty upada, a postępowania będzie prowadzone na zasadach ogólnych, zostanie wyznaczona rozprawa. W przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty należy wnieść do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Po wydaniu nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności można wnieść wniosek egzekucyjny do Komornika sądowego.

 

Jakie dokumenty są niezbędne do wydania nakazu zapłaty?

Art. 485.  § 1. Kpc - Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

1) dokumentem urzędowym,  

2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,  

3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,  

4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.  

  • 2. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.
  • 2a. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
  • 3.Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.
  • 4. Dopuszczalne jest dołączenie odpisów dokumentów, o których mowa w § 1 i 2a, jeżeli ich zgodność z oryginałem jest poświadczona przez notariusza albo występujących w tej sprawie adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Jeżeli nie dołączono oryginału weksla lub czeku albo dokumentów określonych w § 3, przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.

W postępowaniu sądowym o nakaz zapłaty ważnym jest stosowne udokumentowanie należności. Dobrze jest przygotować skuteczną umowę, która następnie zostanie podpisana przez obie strony. Ważnym jest posiadanie poświadczeń odbioru robót czy towaru przez dłużnika podpisane własnoręcznie. Podpis pod fakturami nie jest obowiązkowy, ale jest bardzo pomocny, gdyż dłużnik akceptuje wartość dochodzonej pozwem należności wynikającej z faktury. Warto jest skonsultować się z dobrym adwokatem przed podjęciem współpracy, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia odzyskania należności. W windykacji bardzo ważne jest zabezpieczenie przed niepotrzebnym ryzykiem i dochodzeniem zaległości od dłużnika.

 

Uchylenie nakazu zapłaty

Sąd może uchylić nakaz zapłaty nawet po wielu latach, ale muszą wystąpić do tego przesłanki, pierwszą z nich jest brak skutecznego doręczenia pozwu i nakazu zapłaty pozwanemu zważywszy na wyjazd z kraju. Trzeba na pewno udowodnić przebywanie poza granicami kraju. Kolejnymi możliwościami uchyleniami są brak zdolności sądowej czy procesowej w chwili zapadania wyroku.

 

Jak napisać pozew o zapłatę?

Przy przygotowaniu pozwu, czy też sprzeciwu/zarzutów do nakazu zapłaty warto skonsultować się lub poprosić o pomoc specjalisty w tej materii - adwokata, co pozwoli z pewnością uniknąć ryzyka związanego z nieprawidłowym sporządzeniem dokumentów. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w windykacji należności i prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach o nakaz zapłaty.

 

Nakaz zapłaty - Pomoc adwokata z Wrocławia

Masz problem z dłużnikiem? Chcesz wystąpić do sądu o nakaz zapłaty? Otrzymałeś nakaz zapłaty za dług który nie jest należny? Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką z Wrocławia, pomożemy rozwiązać twój problem.