cennik prawnika

Cennik adwokata i radcy prawnego z Wrocławia

Wynagrodzenie adwokata

reguluje umowa z Klientem, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia z dnia 26 maja 1982 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188).

Rozliczenie usług adwokackich za świadczenie pomocy prawnej ustalane jest indywidualnie z Klientem i uzależnione jest od stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy Kancelarii.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA


 

W celu bliższego określenia wyceny usług prawnych w naszej kancelarii zachęcamy do kontaktu.

tel. (+48) 71 707 27 27

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Nasza kancelaria adwokacka jest z Wrocławia, ale w wielu kwestiach obsługujemy klientów z całej Polski i z zagranicy.

Cennik adwokata i radcy prawnego

Praktykowane są dostosowane do wymagań Klienta, możliwości i potrzeb systemy rozliczeń za świadczone przez nas usługi prawne:

 • Rozliczenie ryczałtowe – dokonywane jest na podstawie z góry ustalonej, stałej kwoty wynagrodzenia za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy np. sporządzenie opinii, rejestracja spółki, sporządzenie umowy. Ryczałt stosowany jest przede wszystkim w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność.
 • Rozliczenie według stawek godzinowych – zależne jest od czasu pracy adwokata poświęconego danej sprawie oraz kwoty ustalonej z góry za każdą godzinę pracy prawnika. Takie wynagrodzenie stosowane jest głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sprawach, gdy nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności.
 • Rozliczenie z premią za sukces (successfee) – stosowane jest przeważnie w sprawach o roszczenia pieniężne i polega na uzależnieniu wypłaty części honorarium od pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, pozostała część wynagrodzenia określana jest zazwyczaj ryczałtowo i płatna z góry.
 • Rozliczenie ryczałtowe miesięczne – wysokość wynagrodzenia jest stała, w formie miesięcznego ryczałtu – z limitem godzin lub bez limitu. Ten system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej, długofalowej obsłudze prawnej.

Koszt wstępnej porady prawnej udzielonej w siedzibie Kancelarii adwokackiej lub drogą elektroniczną uzależniony jest od czasu jej trwania oraz stopnia złożoności problemu. W sytuacji przekazania kancelarii obsługi prawnej sprawy, pobrany koszt wstępnej porady zaliczany jest na poczet honorarium za prowadzenie zlecenia.

 

Przykładowe stawki minimalne w sprawach z urzędu zawarte w rozporządzeniach:

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych w 2018 r.

 • 2. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)do 500 zł – 90 zł;

2)powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3)powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4)powyżej 5000 zł do 10000 zł – 1800 zł;

5)powyżej 10000 zł do 50000 zł – 3600 zł;

6)powyżej 50000 zł do 200000 zł – 5400 zł;

7)powyżej 200000 zł do 2000000 zł – 10800 zł;

8)powyżej 2000000 zł do 5000000 zł – 15000 zł;

9)powyżej 5000000 zł – 25000 zł.

 • 3.1.W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)do 500 zł – 60 zł;

2)powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3)powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4)powyżej 5000 zł do 10000 zł – 1200 zł;

5)powyżej 10000 zł do 50000 zł – 2400 zł;

6)powyżej 50000 zł do 200000 zł – 3600 zł;

7)powyżej 200000 zł – 7200 zł.

2.W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

 • 4.1.Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:

1)rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł;

2) stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł;

3)przysposobienie – 360 zł;

4)pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;

5)ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;

6)rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;

7)ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;

8)podział majątku wspólnego między małżonkami – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki;

9)alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.

 • 5.Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

1)o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2;

2)o rozgraniczenie – 720 zł;

3)dotyczących służebności – 480 zł;

4)o naruszenie posiadania – 320 zł;

5)o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;

6)o zniesienie współwłasności – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników – 50% tej stawki;

7)związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;

8)o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

 • 6.Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1)zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 120 zł;

2)stwierdzenie nabycia spadku – 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 720 zł;

3)dział spadku – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania – 50% tej stawki.

 • 7.Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:

1)opróżnienie lokalu mieszkalnego – 240 zł;

2)wydanie nieruchomości rolnej – 720 zł;

3)wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego – stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

 • 10.1.Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

1)przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

2)przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

2.Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

1)przed sądem okręgowym – 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;

2)przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

3.Do ustalenia stawek minimalnych za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym stosuje się § 9.

4.Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu kasacyjnym:

1)za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

2)za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

3)za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

5.Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wynoszą:

1)za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

2)za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

3)za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

6.Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym:

1)za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie – 960 zł;

2)za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi – 480 zł.

Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

 • 11.1.Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

1)dochodzeniem – 360 zł;

2)śledztwem – 600 zł;

3)czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł.

2.Stawki minimalne za obronę wynoszą:

1)przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;

2)przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;

3)przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;

4)przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;

5)przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;

6)przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.

3.Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:

1) rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy – 720 zł;

2)sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy – 1200 zł.

4.Stawki minimalne wynoszą:

1)za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – 720 zł;

2)za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym – 720 zł;

3)za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem – 720 zł.

5.Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego – 240 zł.

6.Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – 240 zł.

7.Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

 • 12.1.Stawki minimalne wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego – 25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.

2.Stawki minimalne wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego – 50% stawki minimalnej.

3.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

4.W przypadkach określonych w ust. 1-3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć stawki minimalnej.

 • 13.Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

1)w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary – 360 zł;

2)w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary – 360 zł;

3)w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia – 240 zł;

4)za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających – 240 zł;

5)za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania – 240 zł;

6)za prowadzenie sprawy o ułaskawienie – 480 zł;

7)za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym – 480 zł

 

Cennik usług prawnych może się zmienić w 2019 r. należy śledzić kolejne rozporządzenia w tej materii.

Masz problem prawny - zapytaj prawnika