kancelaria adwokacka wrocław

Węgry - Upadłość - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe na Węgrzech reguluje  zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wszystkich wierzycieli od niewypłacalnych dłużnika. Postępowanie upadłościowe prowadzi się tak, aby roszczenia wierzycieli zostały zaspokojone w jak najwyższym stopniu.

Upadłość w Irlandii

Irlandia - Upadłość – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Upadłość w irlandzkim prawie jest procesem prawnym, który jest nadzorowany przez High Court (Sąd Okręgowy w Irlandii) a dokładniej przez syndyka masy upadłościowej.

Odszkodowanie dla żołnierzy wyklętych i ich rodzin

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne  był to antykomunistyczny i niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Upadłość Słowacja

Słowacja – Upadłość – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Jeżeli spółka lub przedsiębiorca znajdzie się w trudnym położeniu finansowym przy czym nie może spłacać zadłużenia, na Słowacji istnieje postępowanie służące rozwiązaniu tej sytuacji w sposób kompleksowy czyli postępowaniu upadłościowe, z udziałem dłużnika oraz wszystkich wierzycieli (stron, na rzecz których należy dokonać spłaty zadłużenia).

Odszkodowanie za represje Warszawa

Odszkodowanie za pobyt w więzieniu komunistycznym (PRL) - Represje - Warszawa - Wyrok

Działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w okresie komunizmu (PRL) winna być w dzisiejszych czasach szczególnie wynagradzana, zwłaszcza, gdy bezpośrednią reakcją ówczesnych władz były dotkliwe represje i internowania.

odszkodowanie dla osób represjonowanych

Odszkodowanie dla Represjonowanych - Wrocław - Wyrok sądu

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Przedstawiamy jedno z postanowień Sądu Okręgowego we Wrocławiu w prowadzonej przez nas sprawie.

Izrael - Windykacja należności

Windykację należności w Izraelu na pewno różni się od windykacji w Polsce, ale też posiada wiele wspólnych punktów. Na pewno izraelski dłużnik tak samo jak polski musi spłacić swoje zobowiązania.

Słowacja – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne na Słowacji przeprowadza komornik (exekútor). Postępowanie egzekucyjne wszczyna się w odpowiedzi na wniosek wierzyciela lub jego pełnomocnika do dochodzenia wierzytelności stwierdzonej tytułem egzekucyjnym tj. wyrokiem, nakazem zapłaty, europejskim nakazem zapłaty itp.

Szwecja – Upadłość – Zgłoszenie wierzytelności

Postępowanie upadłościowe w Szwecji służy rozwiązaniu w sposób kompleksowy problemów finansowych dłużnika w związku z jego niewypłacalnością, z udziałem wszystkich wierzycieli.

Komornik Włochy

Włochy – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

Komornik we Włoszech

Egzekucja komornicza we Włoszech to nic innego jak przymusowe wykonanie orzeczeń sądu i innych tytułów egzekucyjnych w przypadku gdy dłużnik nie wypełni swoich zobowiązań dobrowolnie.