kancelaria adwokacka wrocław

Odszkodowanie za prywatne leczenie z OC

Odszkodowanie za prywatne leczenie po wypadku z OC

Przepis art. 362 kodeksu cywilnego stanowi, że jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Upadłość na Łotwie

Upadłość – Łotwa – Zgłoszenie wierzytelności

Upadłość na Łotwie ma na celu podział majątku upadłego dłużnika pomiędzy jego wierzycieli, aby ich roszczenia w jak najwyższym stopniu zostały zaspokojone. Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Spółka, podobnie jak inni dłużnicy, jest uważana za niewypłacalną, jeżeli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych.

Odszkodowanie za PRL

Odszkodowanie za PRL - POLITYKA

Źródło: polityka.pl

 Ponad 300 mln zł wypłacono dzieciom ofiar stalinowskich represji w ostatnich dziewięciu latach. Odszkodowania i zadośćuczynienia idą dalej w miliony. Jest też cennik: 15–25 tys. zł za miesiąc więzienia. A będzie jeszcze więcej.

Odszkodowanie dla internowanych

Odszkodowanie za internowanie w PRL

Wprowadzenie stanu wojennego na terenie Polski w 13 grudnia 1981 w PRL, spowodowało internowanie działaczy opozycyjnych. Internowanie opozycjonistów polegało na aresztowaniu i umieszczeniu w odosobnieniu na okres od kilku do kilkunastu miesięcy. Za okres internowania należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie. Internowany lub jego rodzina ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem.

Upadłość w Portugalii

Upadłość – Portugalia – Zgłoszenie wierzytelności

Postępowanie upadłościowe w Portugalii jest procedurą dochodzenia roszczeń. Celem jej jest zaspokojenie wierzycieli zgodnie z warunkami planu upadłości (plano de insolvência) przez restrukturyzację spółki wchodzącej w skład masy upadłości albo przez likwidację majątku dłużnika i podział sum uzyskanych z likwidacji między wierzycieli upadłego.

Egzekucja komornicza w Słowenii

Słowenia – Komornik – Postępowanie egzekucyjne

W Słowenii egzekucja komornicza podlega jednolitym zasadom określonym w ustawie o egzekucji i zabezpieczaniu roszczeń cywilnych (Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ). Egzekucja komornicza oznacza przymusowe wykonanie tytułu egzekucyjnego (wyroku, nakazu zapłaty) przez sąd, który nakazuje zaspokojenie roszczenia.

Odszkodowanie z tytułu opieki

Odszkodowanie za opiekę nad osobą bliską

Sąd Najwyższy uznał, że osoba, która doznała rozstroju zdrowia np. po wypadku komunikacyjnym, może żądać odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nią przez osobę bliską, nawet w przypadku gdy miała ona charakter nieodpłatny.

 

Windykacja Islandia

Windykacja - Islandia

Różnice systemów prawnych, bariery językowe, różnice kulturowe, odległości geograficzne są znaczącymi przeszkodami, które sprawiają, że samodzielne prowadzenie windykacji w Islandii jest bardzo trudne.

Odszkodowanie dla represjonowanych Rzeszów Wrocław

Odszkodowanie za represje - Wrocław - Rzeszów - Wyrok sądu

Poniżej przedstawiam wyrok sądu jaki uzyskałam dla dzieci osoby represjonowanej.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania

Odmowa wypłaty odszkodowania z autocasco (AC)

Decydując się na ubezpieczenie autocasco chcemy mieć pewność, że jeśli dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży pojazdu to ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie.