Jak napisać pozew o alimenty? Wzór

Alimenty

to unormowana w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, finansowa forma pomocy członkowi rodziny, który nie może się sam utrzymać lub chwilowo znajduje się w niedostatku.      Najpowszechniejsze są alimenty na małoletnie dzieci, do płacenia, których rodzice są bezwzględnie zobowiązani poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej, a także po jej ustaniu, czyli na dorosłe już dziecko, ale takie, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, najczęściej ze względu na kontynuowanie nauki w trybie dziennym.

Chcesz złożyć pozew o alimenty np. we Wrocławiu nasza kancelaria adwokacka specjalizująca się w prawie rodzinnym chętnie pomoże i ustrzeże od czychających problemów prawnych. Skontatkuj się z nami a chętnie odpowiemy na Państwa pytania.


W pozwie o alimenty należy wskazać powoda, czyli osobę uprawnioną do otrzymywania środków. Pozew w imieniu małoletniego, składa ten rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem, przeciwko drugiemu rodzicowi. Bardzo istotne jest wskazanie konkretnych potrzeb majątkowych powoda. W tym celu należy przygotować załączniki, którymi mogą być:

 • Rachunki na życie codzienne, ubrania, leki
 • Rachunki za podręczniki, czesne za żłobek, przedszkole lub szkołę
 • Wszelkie rachunki za dodatkowe wydatki uzasadnione specjalnymi potrzebami dziecka( np. w przypadku leczenia choroby przewlekłej)

Zawsze warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii adwokackiej, aby niczego nie pominąć i łatwiej uzyskać sprawiedliwie zasądzoną kwotę. Poniżej znajdą Państwo wzór pozwu o alimenty.

Wskazówki do pozwu o alimenty

Kto składa pozew o alimenty?

 • Pozew wnosi osoba uprawniona przeciwko osobie zobowiązanej zobowiązani/uprawnieni są wobec siebie krewni w linii prostej (dziadkowie-rodzice/dzieci-wnuki) oraz rodzeństwo,
 • pozew może wnieść w imieniu uprawnionego jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun, kurator)

Do jakiego sądu skierować pozew?

 • Pozew wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, na której rzecz maja być zasądzone alimenty
 • jeśli już toczy się sprawa o rozwód lub separację – żądanie alimentów przedstawia się w tym postępowaniu przed sądem okręgowym

W jakim celu składa się pozew o alimenty?

 • Pozew o alimenty wnosi się celem uzyskania środków utrzymania, tj. środków pieniężnych lub innych, np. rzeczowych oraz środków wychowania

W jakiej sytuacji należy złożyć pozew?

 • Brak jest terminu do wytoczenia powództwa o alimenty,
 • sprawa o alimenty toczyć się może wielokrotnie między tymi samymi osobami,
 • w razie tzw. zmiany stosunków można ponownie wnieść powództwo przeciwko tej samej osobie
Co należy zamieścić w pozwie o alimenty?
 • W pozwie należy dowieść swych potrzeb oraz stanu niedostatku (tylko gdy nie pozywa dziecko rodzica),
 • Należy również wykazać możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego,
 • Należy załączyć oryginały odpisów aktów stanu cywilnego wskazujące na stopień pokrewieństwa pomiędzy stronami sporu,
W pozwie o alimenty należy umieścić następujące dane:
 • Sąd do którego jest kierowane np. jeżeli chodzi o alimenty we Wrocławiu, Sądem własciwym będzie Sąd z Wrocławia,
 • Nazwiska i adresy osób, których postępowanie dotyczy, w tym osoby wnoszącej pozew lub jej pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego),
 • Własnoręczny podpis osoby wnoszącej pozew,
 • Oświadczenia, dowody, wnioski etc.,
 • Wymienienie załączników (np. Opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.)
Opłata od pozwu o alimenty:
 • Osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych zwolniona jest od kosztów sądowych,

 

POZEW O ALIMENTY – WZÓR

Wrocław, dnia …………………………….

                                                                                                                              Sąd Rejonowy we Wrocławiu

                                                                                                                                       III Wydział Rodzinny i Nieletnich

                                                                                                                                       ul. Świebodzka 5

                                                                                                                                       50-046 Wrocław

Powód: ………………………………..

(imię, nazwisko, adres małoletniego)

Pesel …………………………………………………………

W imieniu którego występuje

matka/ojciec

………………………………………………

(imię, nazwisko, adres i numer telefonu)

Pesel ………………………………………………………….

 

Pozwany: ……………………………..

…………………………………………….

(imię, nazwisko, adres i nr telefonu)

Pesel ………………………………………………………….

            Wartość przedmiotu sporu: ………………….. zł (słownie …………………………..)

POZEW O ALIMENTY

W imieniu małoletniego wnoszę o:

 1. Zasądzenie na rzecz małoletniej/go od pozwanego/ej, tytułem alimentów, kwoty po …………. Zł miesięcznie, za okres od dnia ………………, płatnych do końca każdego następującego po sobie miesiąca, z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki;
 2. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na termin rozprawy,
 3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
 4. Obciążenie pozwanego kosztami procesu

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(podpis osoby składającej lub jej pełnomocnika)

Załączniki:

 1. Oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka
 2. wykaz kosztów utrzymania dziecka
 3. zaświadczenie o zarobkach matki/ojca (osoby składającej pozew)
 4. odpis pozwu

Zapraszam do korzystania z przedstawionego przykładu pozwu o alimenty i skorzystania z usług adwokata rodzinnego w przypadku wątpliwości.

  

 

Tagi: prawo rodzinne, rozwód, alimenty, sąd, adwokat wrocław