Pozew o odszkodowanie

Pozew o odszkodowanie - Jak napisać pozew?

Art. 415 Kodeks Cywilny -  Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

To oznacza, że poszkodowany ma roszczenie wobec sprawcy o naprawienie (usunięcie skutków) szkody- zazwyczaj w formie rekompensaty pieniężnej - odszkodowania. Jeśli poza szkodą, wyrządzono mu również krzywdę (cierpienie psychiczne) – ma również prawo do zadośćuczynienia.

Pozew o odszkodowanie

Brak wypłaty odszkodowania / zadośćuczynienia

W postępowaniach odszkodowawczych częstym jest brak porozumienia pomiędzy poszkodowanym a sprawcą szkody. Strony postępowania najczęściej nie do chodzą do porozumienia co do wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia lub samej zasadności do jego wypłacenia. Brak porozumienia w tych kwestiach zmusza poszkodowanego do dochodzenia swoich praw w sądzie poprzez złożenie pozwu o odszkodowanie / zadośćuczynienie.

 


WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY JEST BEZPŁATNA - ZAPRASZAMY


 

Pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie inicjuje drogę sądową.

W pozwie należy zawrzeć żądanie zasądzenia określonej kwoty, wnioski dowodowe oraz uzasadnienie. Pozew jest skomplikowanym dokumentem procesowym, aby był skuteczny należy nie popełniać nie potrzebnych błędów, dlatego warto jego treść podeprzeć specjalistyczną wiedzą najlepiej dobrego adwokata specjalizującego się w odszkodowaniach. Który przeanalizuję i oceni podstawy prawne do wnoszenia pozwu o odszkodowanie lub/i zadośćuczynienie, postara się wyliczyć jej wysokość i szanse jego uzyskania.

Czy zastanawiasz się czy warto wchodzić na drogę sądową o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką we Wrocławiu postaramy się pomóc.

Poniżej przestawiam  pozew o odszkodowanie - wzór


                                                                                              Wrocław, dnia...

                                                                                                                               Sąd Rejonowy we Wrocławiu

                                                                                                                               Wydział I Cywilny

                                                                                                                               Ul. Podwale 30

                                                                                                                               50-040 Wrocław

 

Powód: …………………………………………………..

              …………………………………………………..

           (imię i nazwisko oraz dokładny adres, PESEL *)

Pozwany: ……………………………………………….

                  ……………………………………………….

                         (imię i nazwisko oraz dokładny adres, PESEL*)

Wartość przedmiotu sporu: ………………….…...zł. (słownie: ……………………………)

 

Pozew o zapłatę odszkodowania

Wnoszę o:

 • zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty ………………………….. (słownie: …………………………………………………..) złotych z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia …………………………………………. do dnia zapłaty;
 • zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania;
 • nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;
 • wezwanie na rozprawę wskazanych świadków:

…………………………………………………………………………………………...

                                     (imiona, nazwiska oraz dokładne adresy)

…………………………………………………………………………………………..

                    (przytoczenie okoliczności jakie świadkowie mają potwierdzić)

 • dopuszczenie dowodu z opinii biegłego.

W pozwie należy zawrzeć informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu.

Uzasadnienie pozwu

(przytoczenie faktów uzasadniających żądanie pozwu)

....................................................

( podpis powoda – poszkodowanego lub jego pełnomocnika )

Załączniki:

 • odpis pozwu i załączników
 • ……………………………

 

Masz pytania? Nasza kancelaria adwokacka z Wrocławia specjalizuję się w dochodzeniu odszkodowań za szkodę w różnych sytuacjach:

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody na osobie z oc

 • odszkodowania i zadośćuczynienie za błędy lekarskie

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia na życie

 • odszkodowanie za wywłaszczenie

 • wynagrodzenie za służebność przesyłu (słupy, rury na posesji)

 • odszkodowanie za niesłuszny areszt

 • odszkodowanie za mienie

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób represjonowanych, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego