Pozew o zapłatę

Jak napisać pozew o zapłatę ? Dłużnik nie płaci, problem z windykacją.

W przypadku gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, na wezwanie do zapłaty nie odpowiada, zwleka z płatnościami, wierzycielowi pozostaje skierować sprawę na drogę postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty.

 Pozew o zapłatę

jest jednym z instrumentów Kodeksu cywilnego podstawą skutecznej windykacji należności, pozwy wnosi się w trybach postępowania zwykłego, nakazowego, upominawczego lub uproszczonego. Pozew to pismo kierowane do sądu, które musi zawierać określone w obowiązujących przepisach prawa informacje. W przypadku błędów sąd może wezwać do poprawienia pozwu o zapłatę, co wiąże się z przedłużeniem czasu jego rozpatrzenia.

Pozew o zapłatę jest skomplikowanym pismem procesowym i warto, aby jego treść była konsultowana z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w tej dziedzinie prawa cywilnego. Adwokata który obsługuje osoby fizyczne jak również przedsiębiorców (adwokat biznesowy).

 

Wzór pozwu o zapłatę na dole strony.

 

Pozew o zapłatę należności na formularzu

Pozew na formularz dotyczy wierzytelności nie przekraczających kwoty 10 000 zł i wówczas postępowanie jest w trybie uproszczony.

Opłaty stałe tj. wpis sądowy w postępowaniu sądowym o zapłatę:

  • Do 2000 zł – 30 zł
  • Od 2000 zł do 5000 zł – 100 zł
  • Od 5000 zł do 7500 zł – 250 zł
  • Od 7500 zł do 10000 zł – 300 zł
  • Powyżej 10 000 zł – 5% należności dochodzonej pozwem

Masz pytania? Szukasz pomocy w przeprowadzeniu postępowania sądowego o zapłatę?


WZÓR pozwu o zapłatę na formularzu tutaj


WZÓR pozwu o zapłatę

                                                              Wrocław, dnia...............................

                                                                                                          

                                                              

Sąd Okręgowy

 X Wydział Gospodarczy

ul. Sądowa 1

50-950 Wrocław

 

Powód (ka) ..........................................

                               (imię i nazwisko)

                            ..........................................

                        (dokładny adres zamieszkania)

PESEL / NIP ……………………………….

 

Pozwany (a) .........................................

                                   (imię i nazwisko)

                            ..........................................

                         (dokładny adres zamieszkania)

PESEL / NIP ……………………………….

 

Pozew o nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Wartość przedmiotu sporu.......................

 

Wnoszę o zasądzenie od pozwanego (nej) ..........................na rzecz powoda (ki)...........

............................. kwotę ............................ z ustawowymi odsetkami od dnia …………oraz zasądzenie kosztów procesu.

 

UZASADNIENIE (pozwu)

......................................................................................................................................................

                                                                                              ....................................................

                                                                                                          (własnoręczny podpis)

Załączniki:

 

  1. odpis pozwu (w takiej ilości ilu jest pozwanych),
  2. inne dokumenty: faktury, umowa, wezwanie do zapłaty, odpis KRS, z ewidencji działalności gospodarczej (w takiej ilości ilu jest pozwanych)

 


 Pozew o zapłatę - Pomoc prawna Adwokata

Masz problem z płatnością? Nie wiesz jak napisać poprawnie pozew o zapłatę? Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką z Wrocławia, pomożemy napisać pozew, możemy reprezentować Ciebie w sądzie, skierujemy nakaz zapłaty do Komornika sądowego zgodnie z rewirem i oczywiście co bardzo ważne, będziemy nadzorować postępowanie egzekucji komorniczej.