odszkodowanie za pedofilie

Odszkodowanie – zadośćuczynienie za pedofilie

Sąd w Poznaniu wydał wyrok, który może okazać się przełomem w zwalczaniu pedofilii wśród księży. Dnia 22.01.2018 roku sędzia Anna Łosik wydała wyrok w sprawie księdza skazanego w 2008 roku za pedofilie. Sąd przyznał ofierze 1 000 000 zł (milion złotych) zadośćuczynienia i 800 zł (osiemset złotych) comiesięcznej renty. Rewolucją jest to, że nie ksiądz ma wypłacić zadośćuczynienie i płacić rentę a Kościół katolicki. Taki wyrok to praktyka sądowa ze Stanów Zjednoczonych gdzie procesy były wytaczane całym diecezjom a nie konkretnym księżom.

Odszkodowanie za pedofilie

Sąd wydając wyrok przeciwko Kościołowi a nie sprawcy, zastosował przepis art. 430 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.

Pedofilia

Pedofilia to rodzaj zaburzenia na tle seksualnym, stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi poniżej 15 roku życia. Zgodnie z przepisem art. 200 § 1 Kodeksu Karnego za obcowanie płciowe z małoletnim grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Jak dochodzić odszkodowanie od pedofila?

Polskie prawo przewiduje kilka możliwości dochodzenia odszkodowania od sprawcy przestępstwa. Istnieje możliwość ubiegania się o nie zarówno w postępowaniu karnym jak i w cywilnym.

Możliwe są dwie formy rekompensaty: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę o charakterze niematerialnym, a drugą odszkodowanie za straty majątkowe. Dochodzić rekompensaty za doznane krzywdy może osoba pokrzywdzona. Pokrzywdzony zgodnie z art. 46 KK może złożyć wniosek o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na etapie postępowania karnego.

Powództwo adhezyjne

Złożenie takiego powództwa jest kolejną metodą dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania od sprawcy. Powództwo adhezyjne polega na tym, że w trakcie postępowania karnego, pokrzywdzony występuje z powództwem cywilnym o odszkodowanie od oskarżonego. W powództwie tym można dochodzić rzeczywiście poniesionych szkód majątkowych, a także utraconych w skutek popełnienia przestępstwa korzyści.

Zadośćuczynienie za pedofilie - jak dochodzić skutecznie odszkodowania?

Nasza kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w tym od sprawców czynów pedofilskich. Nasi prawnicy sporządzą dla Państwa szczegółową analizę prawnąw zakresie określenia przysługujących roszczeń i określą szanse uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach oraz w postępowaniach sądowych, aż do prawomocnego zakończenia postępowania i wyegzekwowania należności.

Adwokat Ewa Wąsowicz