przedawnienie należności

Nowe terminy przedawniania należności

Nowe terminy przedawnienia roszczeń obowiązują już od 09-07-2018 r.. Weszły w życie zgodnie z ustawą z dnia z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1104).

Najważniejsza zmiana nastąpiła między innymi w ogólnym terminie przedawnienia roszczeń, termin przedawnienia został skrócony z 10 do 6 lat (art. 118 Kodeks Cywilny). Termin sześcioletni dotyczy również roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu (organu) lub ugodą – jeżeli jednak stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się – bez zmian – z upływem trzech lat (art. 125 § 1 KC).

 Przedawnienie należności

Nowy sposób liczenia terminu przedawnienia

Upływ terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego po terminie przedawnienia, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

W obrocie gospodarczym nie ulega zmianie termin przedawnienia roszczeń i wynosi jak dotychczas od 1 roku do 3 lat, zmienia się tylko termin, będzie przypadał on na koniec roku kalendarzowego.

Największą zmianą jest przedawnienie z urzędu

Z urzędu będą badane wierzytelności przysługujące przedsiębiorcom przeciwko konsumentom, jedynie w wyjątkowych przypadkach Sąd po rozważeniu interesów stron postępowania z udziałem konsumenta będzie mógł nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, jeżeli będą tego wymagać względy słuszności.

Nowe terminy przedawnienia należności co do zasady dotyczą także roszczeń powstałych przed wejściem w życie ww. ustawy, lecz jeszcze nieprzedawnionych, z zastrzeżeniem, że jeśli w przypadku zastosowania nowych przepisów termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, to bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie nowej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowej ustawy nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to wówczas przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Przykładowo, gdy w dniu wejścia w życie ustawy (09.07.2018 r.) termin przedawnienia – wynoszący zgodnie z poprzednimi przepisami 10 lat – biegł już 5 lat, upłynie on za kolejne 5 lat (gdyż jest to termin krótszy niż ten, który przypadłby po doliczeniu nowego 6-letniego terminu od wejścia w życie nowej ustawy). Natomiast jeżeli w dniu wejścia w życie nowej ustawy upłynął jedynie 1 rok terminu przedawnienia, wówczas upłynie on 6 lat po wejściu w życie nowej ustawy.

Jak przerwać bieg przedawniania należności?

Bieg przedawnienia roszczeń przerywa się:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • przez wszczęcie mediacji.

W przypadku pytań, chętnie na nie odpowiem. Prowadzimy obsługę prawna przedsiębiorstw.

adwokat Ewa Wąsowicz

 Kancelaria adwokacka we Wrocławiu