europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty - jak go uzyskać i co nam daje?

Sytuacja, gdy zagraniczny kontrahent - dłużnik nie śpieszy się z uregulowaniem długu nie stanowi już problemu. Skutecznym środkiem zaradczym jest 

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY

Na mocy rozporządzenia Rady Europejskiej z dnia 12 grudnia 2006 r., została wprowadzona forma nakazu zapłaty, dzięki której wierzyciele mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń cywilnych i handlowych. Odbywa się to w oparciu o jednolitą procedurę. W jej zakresie obowiązuje wykorzystanie standardowych formularzy. Rozporządzenie stosowane jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii.

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – ORGANY ODPOWIEDZIALNE i PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty podlega jurysdykcji sądów rejonowych i okręgowych. Procedura nie wymaga osobistego stawiennictwa przed sądem. Powód musi tylko złożyć prawidłowo wypełniony wniosek, po czym całe dalsze postępowanie przebiega już bez jakichkolwiek, dodatkowych formalności czy interwencji z jego strony. Nie jest konieczna również obecność adwokata, lecz polecam skorzystać z usług dobrego adwokata, może to przynieść wiele korzyści w postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Wniosek składany jest na obowiązującym formularzu. Powinny się na nim znaleźć wszystkie szczegóły, dotyczące stron sprawy oraz charakter i kwota roszczenia. Sąd rozpatruje wniosek i jeśli formularz jest prawidłowo wypełniony, europejski nakaz zapłaty zostaje wydany w ciągu 30 dni. Doręczenie go   stronie pozwanej może skutkować dokonaniem zapłaty kwoty roszczenia albo jej  zakwestionowaniem. Na decyzję pozwany ma 30 dni. W momencie sprzeciwu sprawa zostaje przeniesiona pod jurysdykcję sądu cywilnego, gdzie jest dalej rozpatrywana. Jeżeli jednak pozwany nie kwestionuje wyroku sądu, europejski nakaz zapłaty jest automatycznie wykonywany. Egzekucja zapłaty odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na którego terenie dłużnika ma miejsce swojego zamieszkania/siedziby.

JAK NAPISAĆ POZEW O EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY?

Europejski nakaz zapłaty jest wydawany przez sąd, bez względu na kwotę roszczenia. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty nie może jednak zostać wszczęte, jeżeli pozew nie został prawidłowo doręczony stronie pozwanej .

Rozporządzenie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty nie nakłada co prawda obowiązku dołączania do pozwu dokumentów potwierdzających wskazane w nim okoliczności, jednak z praktyki wynika, że składając pozew w sprawie o europejski nakaz zapłaty, należy pamiętać o załączeniu do wniosku następujących dokumentów:

  1. kserokopii dowodu osobistego, a w przypadku podmiotów gospodarczych wypisu z odpowiedniego rejestru;
  2. kserokopii rachunku lub faktury, zaakceptowanej przez dłużnika;
  3. żądania zapłaty, wezwania do zapłaty, adresowanego do dłużnika oraz pisemnego oświadczenia dłużnika o akceptacji długu;
  4. żądania zapłaty, przyjętego przez dłużnika, ale zwróconego przez bank i niezapłaconego z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Sąd w szczególnych przypadkach może odrzucić pozew.

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY – KORZYŚCI

W sytuacjach, gdy zagraniczny kontrahent zalega z należnymi kwotami, najlepszym rozwiązaniem okazuje się europejski nakaz zapłaty. To niezwykle prosta forma dochodzenia wierzytelności na rynku europejskim, wymagająca wyłącznie złożenia, do odpowiedniego sądu, obowiązującego formularza wniosku, z podanymi dokładnie danymi, dotyczącymi sprawy oraz z określeniem kwoty długu. Dowody w sprawie nie są oceniane przez sąd i jeśli nie zostaje zgłoszony sprzeciw przez pozwanego,  nakaz zapłaty natychmiastowo się uprawomocnia.  Procedurę upraszcza fakt, że wnioski mogą być składane drogą elektroniczną. Taka forma rozstrzygania wszelkich spornych kwestii finansowych jest wygodna,  ponieważ sprawia, że strony unikają kosztownego postępowania sądowego.

Standardowe formularze, dotyczące europejskiego nakazu zapłaty oraz informacje o sądach, wydających europejskie nakazy zapłaty oraz adresy, pod które należy wysyłać wnioski, są dostępne na stronie znajdującej się pod linkiem:

https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=pl&action=Home

 

W przypadku pytań zapraszam, nasi adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie w postępowaniach międzynarodowych o wydanie europejskich nakazów zapłaty i windykacji międzynarodowej.
Kancelaria adwokacka mieści się we Wrocławiu, ale obsługujemy klientów z całej Polski.

.