Przemyśl - odszkodowanie za represje komunistyczne

Przemyśl - odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne

W Przemyślu w woj. podkarpackim udało nam się uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje komunistyczne w wysokości 81.159, 24 zł

Represjonowany osadzony był podczas śledztwaw więzieniu w Jarosławiu, a następnie w więzieniu w Przemyślu. Warunki bytowe i sanitarne, które panowały w w/w więzieniach w tym czasie urągały godności człowieka.

 

 


 

Przemyśl - Odszkodowania za represje komunistyczne

 

Osoby, które aktywnie przeciwstawiały się reżimowi komunistycznemu, walczyły o niepodległość Polski i zostały osadzone w więzieniach mają prawo uzyskać należną rekompensatę finansową - odszkodowanie i zadośćuczynienie za czas spędzony w więzieniu. W latach 1944-1989 wiele osób poddano represjom, takim jak internowanie, przedłużenie służby wojskowej czy nawet pozbawienie wolności, wielu też zostało zamordowanych.

 

Odszkodowanie za represje komunistyczne - pomoc prawna - Adwokat

 

 Byłeś represjonowany? Ktoś z twojej rodziny przeżył represje komunistyczne? A może ktoś ze znajomych nie otrzymał jeszcze zadośćuczynienia i odszkodowania za doznane represje stalinowskie?

Skontaktuj się ze mną, Prowadzę sprawy w całej Polsce, między innymi we Wrocławiu, Przemyślu czy Rzeszowie i w wielu innych miejscowościach.

Z chęcią pomogę uzyskać należne odszkodowanie za represje.

 

Tel. (+48) 726 670 454 (obsługuję również klientów z zagranicy)

Tel. (+48) 71 707 27 27

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Przemyśl

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla represjonowanych

 

Wyrok sądu

 

Sygn. akt. II Ko 77/22                                               

 
   

 WYROK W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział II Karny  w składzie następującym:

Przewodniczący:  Sędzia DJ

Protokolant      :  ES

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Przemyślu – MP

po rozpoznaniu  w dniach: 5 maja 2022 r. i 18 maja 2022 r.    

sprawy :

z wniosku JM o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku ze stwierdzeniem nieważności orzeczenia na podstawie art. 8 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia  23.02.1991r. o uznaniu  za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1693)

 

 

I.-  zasądza od  Skarbu Państwa na  rzecz wnioskodawcy JM
s. P i E, tytułem odszkodowania kwotę 9.454,24 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złotych i 24/100) i tytułem zadośćuczynienia kwotę 71.705 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych), łącznie kwotę 81.159,24 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i 24/100) z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku, wynikłe z pozbawienia wolności jego ojca PM s. A z d. M, ur. 1918 r. w Pawłosiowie, w okresie od 23 września 1945 r. do 29 września 1945 r. i od 31 grudnia 1945 r. do 19 kwietnia 1946 r. - w związku ze stwierdzeniem nieważności wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 1946 r. w sprawie o sygn. akt R 164/46 skazującego jego ojca na karę łączną 5 (pięciu) lat więzienia, której wykonanie na mocy art. 5 § 1 pkt 1 a Dekretu z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii zawieszono na okres lat 5 (pięciu) z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 (dwóch) lat oraz na karę 1 (jednego) roku więzienia, której wykonanie przy zastosowaniu art. 57 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z dnia 23 września 1944 r. zawieszono na okres lat 5 (pięciu);

II. w pozostałym zakresie wniosek oddala,

III.- kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa, w tym zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy JM zwrot wydatków
z tytułu ustanowienia pełnomocnika w kwocie 354,24 (trzysta pięćdziesiąt cztery złotych i 24/100) zł.  

 

 


PRZEMYŚL - WOJ. PODKARPACKIE - ODSZKODOWANIA DLA REPRESJONOWANYCH W OKRESIE KOMUNIZMU