Upadłość w Austrii

Austria – Upadłość - Zgłoszenie wierzytelności

W Austrii postępowanie w związku z niewypłacalnością dłużnika określa się postępowania upadłościowego (Konkursverfahren).

Upadłość w Austrii nie ogranicza się  tylko do przedsiębiorców zgodnie z prawem upadłościowym (Insolvenzrechtsänderungsgesetz). Zdolność upadłościowa jest zdolnością prawną na mocy prawa prywatnego: każda osoba, która może być podmiotem praw i obowiązków, ma również zdolność upadłościową.

Upadłość w Austrii

Upadłość - co do zasady przesłanką wszczęcia postępowania upadłościowe w związku z niewypłacalnością jest niewypłacalność dłużnika (§ 66 IO). Postępowanie w związku z niewypłacalnością może również przybrać formę postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku zagrożenia niewypłacalnością (§ 167 ust. 2 IO).

 

Upadłość w Austrii – kto może ogłosić upadłość?

 • każda osoba fizyczna
 • osoby prawne (prawa prywatnego lub publicznego),
 • spółki osobowe zgodnie z kodeksem spółek handlowych (Unternehmensgesetzbuch)
 • spółki jawne (offene Gesellschaften),
 • spółki komandytowe (Kommanditgesellschaften)

 

Upadłość w Austrii – kto może złożyć wniosek o upadłość dłużnika?

Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego  w związku z niewypłacalnością może złożyć dłużnik samodzielnie albo wierzyciel.

W Austrii Syndyk masy upadłości (Masseverwalter) ma następujące obowiązki:

 • odpowiada za prowadzenie postępowania w związku z niewypłacalnością w praktyce;
 • ocenia sytuację finansową dłużnika;
 • kontynuuje działalność przedsiębiorstwa, jeżeli nie została ona zakończona z chwilą wszczęcia postępowania, a jej kontynuacja nie spowoduje pokrzywdzenia wierzycieli;
 • sprawdza zgłoszone wierzytelności;
 • sprawdza, czy plan restrukturyzacyjny służy interesom wierzycieli oraz czy jego wykonanie jest prawdopodobne;
 • sporządza spis inwentarza majątku i przeprowadza jego likwidację;
 • zarządza masą upadłości i reprezentuje ją;
 • wykonuje prawo do wnoszenia środków zaskarżenia w imieniu masy upadłości.
 • dokonuje podziału zysków ze sprzedaży masy upadłości.

 

Upadłość w Austrii – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Austrii należy zgłosić na piśmie sądowi upadłościowemu. Zgłoszenia należy dokonać w walucie krajowej (euro); wszelkich przeliczeń waluty dokonuje się zgodnie z kursem z dnia wszczęcia postępowania w związku z niewypłacalnością. Podczas zgłaszania wierzytelności należy wskazać jej kwotę oraz okoliczności faktyczne stanowiące jej podstawę, jak również dowody, które można przedstawić w celu udowodnienia domniemanej wierzytelności.

Wierzytelności należy zgłosić za pomocą formularza dostępnego na stronie www.justiz.gv.at. Jeżeli wierzyciel zgłosi wierzytelność w inny sposób bez użycia formularza, jest   nadal zobowiązany do podania w zgłoszeniu wierzytelności informacji wymaganych w formularzu.

W przypadku upadłości w Austrii można podeprzeć się unijnymi rozporządzeniami w sprawie postępowania upadłościowego które stosuje się do wierzytelności zgłoszonych przez wierzycieli zagranicznych. Rozporządzenie unijne zawiera standardowy formularz, ale również musi zawierać wszystkie informację wymagane w Austrii.

 

Upadłość w Austrii – Termin zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Wierzytelności w postępowaniu w związku z niewypłacalnością należy zgłosić w terminie zgłoszenia wierzytelności wskazanym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w związku z niewypłacalnością. Jeżeli wierzyciel uchybi terminowi zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Austrii, może zostać obciążony kosztami związanymi ze zwołaniem specjalnego posiedzenia sprawdzającego. Wierzytelności zgłoszone po terminie, który upływa 14 dni przed posiedzeniem zwołanym w celu sprawdzenia sprawozdania końcowego nie zostaną uwzględnione (§ 107 ust. 1 zdanie ostatnie IO).

 

Zakończenie postępowania upadłościowego w Austrii

Postępowanie upadłościowe nie kończy się zwolnieniem z długu, wierzycielom w postępowaniu w związku z niewypłacalnością przysługuje prawo do swobodnego dochodzenia wierzytelności. Wierzyciele mają prawo dochodzić pozostałych należności od dłużnika, ale pozostała kwota wierzytelność przekraczająca kwotę dywidendy otrzymaną w postępowaniu upadłościowym, stanowi wyłącznie zobowiązanie naturalne (Naturalobligation), tj. dług, za który dłużnik nie ponosi odpowiedzialności i który może zostać spłacony, lecz nie podlega egzekucji przymusowej.

 

Upadłość w Austrii – Pomoc prawna Adwokata

Masz problem z dłużnikiem z Austrii? Nasza kancelaria specjalizuje się w windykacji w Austrii, kompleksowo zajmujemy się sprawą począwszy od działań polubownych, przedsądowych, poprzez postępowanie sądowe, egzekucję komorniczą, a jak dłużnik ogłosi upadłość również zgłosimy Państwa wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi prawnikami.