Upadłość – Belgia

Upadłość – Belgia - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Upadłość w Belgii ma zastosowanie zarówno do przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Postępowanie upadłościowe ma na celu rozdział majątku upadłego dłużnika pomiędzy jego wierzycieli, aby roszczenia w jak najwyższym stopniu zostały zaspokojone. Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Spółka, podobnie jak inni dłużnicy, jest uważana za niewypłacalną, jeżeli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań finansowych.

 

Upadłość w Belgii

Sprawy dotyczące upadłości transgranicznych odnoszące się do spółek lub przedsiębiorców prowadzących działalność można rozstrzygnąć na podstawie przepisów unijnych – w szczególności rozporządzenia 2015/848. Sąd Państwa Członkowskiego np. sąd wg siedziby miejsca prowadzenia działalności dłużnika z Belgii, w którym zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, ma obowiązek zawiadamiać znanych wierzycieli o prawie do zgłoszenia wierzytelności (art. 40 rozporządzenia), choć często wierzyciele nie otrzymują takich powiadomień w związku z brakiem informacji o ich istnieniu w rejestrach handlowych dłużnika. Zawiadomienie z sądu dokonywane jest na formularzu Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Należy uważnie przestrzegać terminów.

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Belgii

Zgłoszenie wierzytelności w Belgii należy składać zgodnie z prawem krajowym, dlatego też pomoc profesjonalisty może się okazać niezbędna. Przy zgłoszeniu wierzytelności łatwo o błąd a konsekwencją nieprawidłowego zgłoszenia wierzytelności przez wierzyciela będzie w najlepszym przypadku tymczasowe zakwestionowanie wierzytelności przez syndyka, a w najgorszym odrzucenie takiego roszczenia. W przypadku nieuznania wierzytelności przez syndyka, pozostaje jedynie wytoczenie powództwa, a w związku z czym poniesienie dodatkowych kosztów. 

 

Rejestr upadłości w Belgii

W Belgii istnieje dwa odrębne rejestry upadłości, w których gromadzone są informacje o upadłościach przedsiębiorstw i osób fizycznych.

  • przedsiębiorstwa i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Belgii jest baza danych identyfikacyjnych przedsiębiorstw (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) która jest rejestrem zawierającym wszystkie dane identyfikacyjne dotyczące przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz ich sytuacji prawnej (w szczególności upadłości). Informacje na temat sytuacji prawnej przedsiębiorstw nie są obecnie dostępne publicznie. Wyroki w sprawie upadłości i restrukturyzacji sądowej są natomiast publikowane w belgijskim dzienniku urzędowym  Moniteur Belge.
  • W odniesieniu do osób fizycznych w Belgii istnieje centralna baza danych powstała przy Banque Nationale de Belgique (Narodowym Banku Belgijskim),

 

Masz pytania, skonsultuj się z nami, zapraszamy do współpracy.