Węgry - Upadłość - Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe na Węgrzech reguluje  zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wszystkich wierzycieli od niewypłacalnych dłużnika. Postępowanie upadłościowe prowadzi się tak, aby roszczenia wierzycieli zostały zaspokojone w jak najwyższym stopniu.

Upadłość na Węgrzech

Postępowania w związku z niewypłacalnością wobec osób prawnych reguluje ustawa XLIX z 1991 r. o postępowaniu upadłościowym i likwidacyjnym (ustawa o upadłości).

 

Postępowanie upadłościowe

jest postępowaniem restrukturyzacyjnym, którego celem jest zawieszenie płatności dokonywanych przez dłużnika, któremu grozi niewypłacalność, w celu zawarcia ugody, jak również podjęcia próby wykonania ugody w celu przywrócenia jego wypłacalności.

 

Postępowanie likwidacyjne

jest postępowaniem, którego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli zgodnie z przepisami szczególnymi, gdy niewypłacalny dłużnik zostaje zlikwidowany bez następcy prawnego, w postępowaniu mającym na celu podział całej masy upadłości dłużnika między wierzycieli. Postępowanie likwidacyjne musi jednak zostać zakończone, jeżeli dłużnik spłaci wszystkie swoje długi i koszty postępowania lub jeżeli zawrze ugodę ze swoimi wierzycielami w sprawie warunków restrukturyzacji zadłużenia – zatwierdzoną następnie przez sąd.

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na Węgrzech

Upadłość transgraniczna (przepisy UE) Sprawy dotyczące upadłości odnoszące się do spółek lub przedsiębiorców prowadzących działalność lub posiadających aktywa w szeregu państw można rozstrzygnąć na podstawie przepisów unijnych – w szczególności rozporządzenia 2015/848

Zarówno w przypadku wcześniejszych długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości, jak i długów powstałych po wszczęciu postępowania, wierzyciel ma prawo dochodzić swoich roszczeń. Zgłoszenie wierzytelności powinno nastąpić w formie pisemnej.

Z doświadczenia wiemy, że postępowanie o upadłość jak i zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym powinno być przeanalizowany i przygotowane przez profesjonalistę bo to ono jest podstawą sukcesu zarówno dla upadłej spółki, zarządu spółki czy też wierzycieli, dlatego zapraszamy do współpracy, specjalizujemy się w tej materii.

 

Rejestry upadłości – Węgry

Rząd węgierski powołał Służbę ds. Informacji o Spółkach i Elektronicznego Rejestrowania Spółek (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) przy Ministerstwie Sprawiedliwości, która pełni funkcję organu odpowiedzialnego za ustanowienie i prowadzenie rejestru upadłości.

Rejestr upadłości na Węgrzech zawiera szczegółowe informacje na temat podmiotów gospodarczych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wobec których wszczęto postępowanie w związku z niewypłacalnością na Węgrzech.

Rejestr upadłości zgodnie z § 6/N ustawy XLIX z 1991 r. zawiera następujące informacje:

 • datę wszczęcia postępowania w związku z niewypłacalnością;
 • oznaczenie sądu, który wszczął postępowanie w związku z niewypłacalnością, oraz sygnaturę sprawy;
 • określenie podtypu wszczętego postępowania w związku z niewypłacalnością – na Węgrzech będzie to postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne;
 • wskazanie przepisów dotyczących jurysdykcji dopuszczających możliwość wszczęcia postępowania (główne postępowanie upadłościowe lub wtórne postępowanie upadłościowe);
 • jeżeli dłużnik jest spółką lub inną osobą prawną, nazwę dłużnika, numer rejestracyjny, adres siedziby lub – jeżeli nie jest tożsamy – adres do doręczeń;
 • imię i nazwisko, adres do doręczeń lub adres e-mail zarządcy (syndyka lub likwidatora) wyznaczonego w postępowaniu;
 • w stosownych przypadkach wskazanie terminu na zgłoszenie wierzytelności lub odesłanie do kryteriów, zgodnie z którymi wyznacza się ten termin;
 • w stosownych przypadkach termin zakończenia głównego postępowania upadłościowego;
 • oznaczenie sądu, do którego można wnieść zażalenie na postanowienie o wszczęciu postępowania w związku z niewypłacalnością zgodnie z art. 5, oraz – w stosownych przypadkach – termin na wniesienie takiego zażalenia lub odesłanie do kryteriów, zgodnie z którymi wyznacza się ten termin;
 • informacje o wszczęciu i zakończeniu postępowania o stwierdzenie bezskuteczności czynności dotyczących majątku dłużnika, oznaczenie sądu prowadzącego postępowanie i sygnaturę sprawy;
 • informacje o wszczęciu i zakończeniu postępowania służącego ustaleniu zakresu odpowiedzialności obecnych i byłych dyrektorów dłużnika, jego wspólników lub właścicieli z tytułu podejmowanych przez nich działań na szkodę wierzycieli, oznaczenie sądu prowadzącego postępowanie i sygnaturę sprawy;
 • informacje o tym, czy postępowanie przeprowadzono w trybie uproszczonego postępowania likwidacyjnego.

 


Nasza kancelaria specjalizuję się w dochodzeniu należności na terenie Węgier. Możemy również zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym w kraju jak i zagranicą. Proponujemy wstępną analizę Twoją sytuacji, w  celu znalezienia optymalnego rozwiązanie – postaramy  się uratować Twoją firmę.

Dłużnik z Węgier nie płaci?

Skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń +48 71 707 27 27

Wstępna weryfikacja sprawy windykacyjnej w naszej kancelarii jest oczywiście bezpłatna, poufna i niezobowiązująca do zawarcia umowy. Skorzystaj bez ryzyka.

 


 

Windykację należności prowadzimy w kraju jak i zagranicą min.:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy