Upadłość na Słowacji

Słowacja – Upadłość – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Jeżeli spółka lub przedsiębiorca znajdzie się w trudnym położeniu finansowym przy czym nie może spłacać zadłużenia, na Słowacji istnieje postępowanie służące rozwiązaniu tej sytuacji w sposób kompleksowy czyli postępowaniu upadłościowe, z udziałem dłużnika oraz wszystkich wierzycieli (stron, na rzecz których należy dokonać spłaty zadłużenia).

Upadłość na Słowacji - z czym się wiąże? Jakie prawa ma wierzyciel? Jakie obowiązki dłużnik?

Postępowanie upadłościowe na Słowacji można wszcząć na wniosek lub z urzędu. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik, wierzyciel, likwidator lub inna osoba.

Niewypłacalność oznacza, że dłużnik jest nadmiernie zadłużony lub jest niewypłacalny. Dłużnik jest nadmiernie zadłużony, jeżeli ma obowiązek prowadzenia rachunkowości zgodnie przepisami, posiada więcej niż jednego wierzyciela, a wartość jego zobowiązań przekracza wartość jego majątku.

Dłużnik zgodnie z obowiązującym prawem ma obowiązek zapobiec niewypłacalności. W przypadku zagrożenia niewypłacalnością dłużnik jest zobowiązany niezwłocznie podjąć odpowiednie i proporcjonalne działania, aby jej uniknąć.

Słowacki syndyk masy upadłości w toku postępowania upadłościowego przede wszystkim zarządza masą upadłości, dokonuje jej likwidacji i wykorzystuje uzyskane sumy na spłatę wierzycieli dłużnika.

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na Słowacji

Wierzyciel może zgłosić wszystkie wierzytelności wobec dłużnika, w tym wierzytelności, które nie są jeszcze wymagalne również wierzytelność zabezpieczoną, wierzytelności przyszłe.

Syndyk zaspokaja wierzytelności wobec ogólnej masy upadłości na bieżąco; jeżeli z ogólnej masy upadłości nie można w całości zaspokoić wierzytelności tej samej kategorii, zaspokaja się je proporcjonalnie do kwoty wierzytelności.

Wierzytelność zgłasza się w postępowaniu upadłościowym za pomocą formularza zgłoszenia. Zgłoszenie należy dokonać w ciągu 45 dni od ogłoszenia upadłości. Zgłoszenie należy złożyć na specjalnym formularzu i musi ono zawierać niezbędne informacje szczegółowe. W przeciwnym razie zgłoszenie zostanie odrzucone, dlatego też ważnym jest poprawne jej zgłoszenie.

 

Rejestr upadłości na Słowacji

Czyli gdzie mamy szukać informacji o upadłej spółce lub przedsiębiorcy. Słowacki rejestr upadłości (Register úpadcov Slovenskej republiky) jest prowadzony przez słowackie Ministerstwo Sprawiedliwości i zawiera informacje o upadłości spółek i przedsiębiorców oraz w jaki sposób jest sprawowany zarząd nad upadłym oraz kto jest syndykiem masy upadłości.

 

Adwokat ze Słowacji - współpraca z kancelarią adwokacką

Poprawne przygotowanie i zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym leży w interesie prawnym wierzyciela, dlatego warto zgłosić się po pomoc do specjalistów. Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dotyczące dochodzenia należności na Słowacji w czym zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Proponujemy działania prewencyjne tj. weryfikację kontrahentów, windykację przed sądową czyli polubowną, przeprowadzenie postępowania sądowego i oczywiście skierowanie sprawy do konkretnego Komornika sądowego w celu egzekucji przymusowej.


Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszą kancelarią.