Rumunia - Windykacja - Sąd - Komornik

Windykacja należności od rumuńskich kontrahentów prowadzona przez naszą Kancelarię ma na celu pomóc naszym klientom w skutecznym wyegzekwowaniu wierzytelności. Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie windykacji należności, przeprowadzenia postępowania sądowego, jak również pomoc w postępowaniu egzekucyjnym u Komornika sądowego w Rumunii. Obsługujemy również klientów w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika.

 
Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu należności z Rumunii na następujących etapach:

 

Windykacja należności w Rumunii

Postępowanie przedsądowe tzw. windykację polubowną zaczynamy od profesjonalnego wezwanie do zapłaty dłużnika w formie pisemnej, kolejnym etapem są negocjacje z dłużnikiem. Zadaniem adwokata jest przedstawienie konsekwencji nie regulowania należności jak i pomocy w znalezieniu skutecznego rozwiązania problemu nieregulowania należności.

 

Postępowanie sądowe

Sprawy sądowe o zapłatę to jedno z najczęstszych postępowań sądowych. Celem tego postępowania jest uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku na niezaspokojoną wierzytelność. W przypadku wierzytelności z Rumunii mamy kilka możliwości postępowań, które zależą od wielu czynników. Możemy np. wystąpić na drogę postępowania sądowego w Polsce jak i w Rumunii, uzyskać nakaz zapłaty, wyrok, europejski nakaz zapłaty (ENZ) czy też europejski tytuł egzekucyjny (ETE). Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, badamy szczegółowo dokumentację i samo powstanie wierzytelności, aby skuteczność uzyskania tytułu wykonawczego była najwyższa.

 

Egzekucja komornika w Rumunii

Wyroki sądu jak i pozostałe tytuły egzekucyjne są wykonywane przez komornika sądowego w Rumunii (executor judecătoresc). Komornicy tak jak i w Polsce są zrejonizowani wg. obszaru właściwości sądu. Komornicy w Rumunii podejmują czynności zgodnie z wnioskiem egzekucyjnym. Nasza kancelaria w imieniu klientów składa takie wnioski do konkretnego Komornika Sądowego, jak również prowadzi nadzór nad tym postępowaniem.

 

Jakie składniki majątku może zająć Komornik?

Egzekucji komorniczej mogą podlegać przychody dłużnika, w tym ogólne przychody z nieruchomości, środki na rachunkach bankowych, ruchomości i nieruchomości itd., zajęciu podlegają sumy pieniężne, papiery wartościowe lub inne rzeczy niematerialne.

 

Egzekucja komornicza w Rumunii

Komornik może zająć ruchomości należących do dłużnik. Na wniosek komornika sądowego zajęcie można odnotować w rejestrze działalności gospodarczej (registrul comerţului), elektronicznym archiwum zabezpieczeń na nieruchomościach (Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare), rejestrze spadkowym (registrul succesoral) prowadzonym przez Izbę Notarialną (camera notarilor publici) lub w innych publicznych rejestrach. Po zajęciu majątku dłużnik nie może nim rozporządzać przez okres postępowania egzekucyjnego pod karą grzywny sądowej, z wyjątkiem przypadku, w którym czynność dłużnika stanowi przestępstwo. Jeżeli należna kwota nie zostanie zapłacona, komornik sądowy sprzeda zajęty majątek w drodze licytacji.

 

Windykacja w Rumunii - Współpraca z adwokatem

Szukasz adwokata specjalizującego się w windykacji należności międzynarodowej?
Twój dłużnik nie zapłacił wymagalnych zobowiązań (faktur)?
Chcesz przez profesjonalistę wysłać wezwanie dla dłużnika do zapłaty należności pod rygorem podjęcia działań na drodze prawnej?

 

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY POD KĄTEM REALNOŚCI JEJ ODZYSKANIA.Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z naszą kancelarią.

 

Windykacja należności