Upadłość w Czechach

Czechy – Upadłość – Zgłoszenie wierzytelności

Do ogłoszenia upadłości w Czechach zobowiązani są firmy lub osoby fizyczne które są nie zdolne należycie i w terminie wywiązać się ze zobowiązań zaciągniętych wobec kilku wierzycieli.

Upadłość w Czechach

Postępowanie upadłościowe dotyczące niewypłacalności w Czechach regulują przepisy ustawy nr 182/2006 o niewypłacalności i procedurach mających do niej zastosowanie.

Upadłość to postępowanie sądowe przeprowadzane w związku z niewypłacalnością lub nieuchronną niewypłacalnością dłużnika, którego celem jest określenie sposobu wyjścia dłużnika z tego stanu.

 

Jakie warunki muszą zaistnieć aby dłużnik stał się niewypłacalny i ogłosić jego upadłość w Czechach?

  • posiada zobowiązania pieniężne, z którymi zalega od co najmniej 30 dni;
  • nie jest w stanie uregulować tych zobowiązań.
  • ma więcej niż jednego wierzyciela;

 

Rodzaje upadłości w Czechach:

  • likwidacja (konkurs); upadłość likwidacyjne to likwidacja roszczeń wierzycieli które mają zostać zaspokojone z zysków ze spieniężenia składników majątku. Wierzytelności niezaspokojone w całości lub w części nie podlegają umorzeniu.
  • restrukturyzacja (reorganizace); reorganizacja będzie polegała na tym iż dłużnik będzie nadal prowadzić działalność gospodarczą w ramach planu restrukturyzacyjnego zatwierdzonego przez sąd i pod nadzorem, monitoringiem wierzycieli. Wierzytelności wierzycieli będą stopniowo zaspokajane,
  • oddłużenie (oddlužení) dotyczy osób fizycznych.

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowych w Czechach

Wierzyciele w Czechach mają możliwość zgłosić swoje należności do Sądu który prowadzi postępowanie w sprawie niewypłacalności na specjalnym formularzu. Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć do terminu wyznaczonego w postanowieniu dotyczącym upadłości. W przypadku spóźnienia się Sąd może nie wziąć pod uwagę wierzytelności– w postępowaniu roszczenia nie zostaną zaspokojone. Wierzyciel ma prawo odstąpić od dochodzenia wierzytelności na dowolnym etapie postępowania upadłościowego.

W zgłoszeniu wierzytelności należy udokumentować, z czego wynika wierzytelność i na jaką kwotę opiewa roszczenie. Wierzytelność musi być wyrażona w kwocie pieniężnej.

Należy pamiętać iż za poprawność przygotowanego wniosku i prawidłowości informacji dotyczących roszczenia odpowiada Wierzyciel, w przypadku błędów Sąd może odrzucić takie zgłoszenie.

 

 

Rejestr upadłości – niewypłacalności w Czechach

Informacje o postępowaniach w sprawie upadłości są publikowane w rejestrze niewypłacalności prowadzonym przez Czeskie Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministerstvo spravedlnosti). W rejestrze upadłości znajdziemy wszystkie orzeczenia i inne pisma sądowe w sprawie, dzięki temu każdy ma możliwość wglądu w tok postępowania.

 

Współpraca z kancelarią w sprawach dłużników z Czech

Nasza kancelaria prowadzi działania windykacyjne, sądowe, egzekucyjne oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach upadłościowych w Czechach. Jeżeli przydarzył się Państwu problem z dłużnikiem z Czech, który stał się niewypłacalny możemy Państwu pomóc w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, jak również prowadzić nadzór nad tym postępowaniem. Jeżeli mają Państwo pytania zachęcam do kontaktu.