Odpowiedzialność prezesa za długi

Sp. z o.o. - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a odpowiedzialność zarządu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak sama nazwa mówi ogranicza odpowiedzialność, ale nie likwiduje odpowiedzialności całkowicie.

Sp. z o.o. - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a odpowiedzialność zarządu

Członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą podlegać odpowiedzialności karnej.  

Czy to pomoże skutecznie windykować należność od zarządu? Moim zdaniem jak najbardziej tak.

 


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2014 r. II CSK 582/2013

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu za szkodę poniesioną przez wierzyciela w postaci niewyegzekwowanej od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wierzytelności spowodowanej zawinionym niezgłoszeniem wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki.

Teza
1. Jeżeli szkoda poniesiona przez wierzyciela byłaby konsekwencją niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, a tego rodzaju zaniechanie wyczerpywałoby znamiona przestępstwa określonego w art. 586 k.s.h., do roszczenia wierzyciela dochodzonego na podstawie art. 299 k.s.h. miałby zastosowane art. 442[1] § 2 k.c.

  1. Przestępstwo określone w art. 586 k.s.h. można popełnić z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim albo ewentualnym. Z tego punktu widzenia istotne jest, czy członek zarządu wiedział o podstawie do zgłoszenia wniosku o upadłość i mimo to świadomie powstrzymał się z wykonaniem tego obowiązku, względnie powstrzymał się licząc ewentualnie na możliwość poprawy sytuacji gospodarczej w przyszłości. Oczywiście, ocena sytuacji gospodarczej spółki z perspektywy członka zarządu może być złożona i niepewna, tak że może on pozostawać w mylnym – w stosunku do obiektywnego stanu rzeczy ocenianego post factum – przekonaniu, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające zgłoszenie wniosku o upadłość spółki. W takiej sytuacji należy wyłączyć możliwość penalizacji jego zachowania.

 


 

Art. 586. KSH - Odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej

Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie z powyższym w przypadku braku możliwości windykacji należności z majątku spółki mamy możliwość złożenia doniesienia do prokuratury odnośnie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki.

 


 

Windykacja należności z majątku zarządu spółki

Art. 299. Odpowiedzialność członków zarządu w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o.
  • 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.
    § 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.
    § 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.
    § 4. Osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.

 

Windykacja z majątku zarządu spółki może okazać się skuteczna.

 

W przypadku braku majątku spółce można wytoczyć również proces o zapłatę bezpośrednio przeciwko zarządowi spółki. Po czym będzie możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego z majątku prywatnego zarządu.


 Masz problem z odzyskaniem należności od spółki - skontaktuj się z naszą kancelarią, chętnie pomożemy rozwiązać twoją sprawę.

Dług jest długiem i powinien być zapłacony.