Windykacja w Czechach

Windykacja - Czechy

Jak skutecznie windykować należności w Czechach?

Gdy  czeski dłużnik nie płaci w terminie swoich należności?

Prawo czeskie umożliwia trzy sposoby windykacji należności

 

tj. poprzez:

  • pozasądowa windykacja należności (mimosoudní vymáhání pohledávek),

  • postępowanie procesowe/ sądowe (soudní řízení),

  • postępowanie egzekucyjne (exekuční/ vykonávací řízení).

 


BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY POD KĄTEM REALNOŚCI JEJ ODZYSKANIA.


 

Windykacja - Czechy - etap przedsądowy tzw. polubowny

Celem przedsądowej windykacji należności jest odzyskanie całości należności w maksymalnie krótkim czasie przy minimalnych nakładach na proces windykacji.

W pierwszej kolejności najlepiej jest aby wierzyciel lub jego pełnomocnik prawny np. Adwokat skontaktował się z kontrahentem - dłużnikiem (telefonicznie lub pisemnie), aby podjąć  próby dobrowolnego odzyskania należności.

W przypadku braku dojścia do porozumienia ważnym jest jak najszybsze wezwanie dłużnika do bezwarunkowego potwierdzenie istnienia długu na piśmie – możliwość potwierdzenia istnienia długu przewiduje czeski Kodeks cywilny w §2053 (uznání dluhu). Pomaga to w późniejszym postępowaniu przed sądem, jak również okres przedawnienia roszczenia zaczyna biec od nowa.

Zgodnie z §629 kodeksu cywilnego, okres przedawnianie roszczeń w Czechach wynosi 3 lata, a w przypadku uznania długu, zgodnie z §639 kc, termin ten wynosi 10 lat od dnia uznania długu.

Jeżeli postępowanie windykacyjne nie jest skuteczne, dochodzenie należności proponujemy skierować na drogę postępowania sądowego.

 

 


Windykacja w Czechach na etapie postępowania sądowego

Od 2013 r. wprowadzono do czeskiego Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa Nr 99/1963 - Občanský soudní řád; dalej Kpc) instytucję tzw. wezwania przedprocesowego (předžalobní výzva; § 142a). Zgodnie z ww. przepisem wierzyciel, który zamierza wnieść pozew przeciwko dłużnikowi jest zobowiązany, na co najmniej 7 dni przed złożeniem pozwu, wystosować do dłużnika wezwanie przedprocesowe z żądaniem uiszczenia długu. Jeżeli wnoszący pozew nie dopełni tego obowiązku, a sąd rozstrzygnie na jego korzyść, nie zostanie zasądzony na jego rzecz zwrot kosztów postępowania sądowego przez dłużnika.

Podstawą do rozpoczęcia postępowania procesowego jest wniesienie pozwu spełniającego wymogi § 79 Kpc, którymi są: oznaczenie uczestników postępowania, ewentualnie także ich przedstawicieli prawnych (w taki sposób, aby nie zaistniały wątpliwości co do tego, kto ma w postępowaniu uczestniczyć oraz tak, aby nie zaistniała możliwość zamiany osób). W przypadku osoby fizycznej należy podać imię, nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania, ewentualnie również miejsce pracy oraz, jeżeli sprawa dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, numer identyfikacyjny (IČ). W przypadku osoby prawnej wpisanej do rejestru handlowego, należy podać pełną nazwę firmy, pod którą jest do rejestru wpisana, wraz z oznaczeniem formy prawnej (spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka komandytowa, spółdzielnia), a także miejsce siedziby. Ponadto, w treści pozwu należy opisać fakty, dowody oraz jasno wskazać, czego domaga się podmiot wnoszący pozew.

Oczywiście inną możliwością jest przeprowadzenie postępowania sądowego o europejski nakaz zapłaty (Evropský platební rozkaz) np. w Polsce, wszystko jest zależne od wielu czynników. Na początek zatem proponuję analizę dokumentacji i określenie jakie przepisy są właściwe do Państwa konkretnego przypadku.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty czy wyroku w Czechach, czy też europejskiego nakazu zapłaty lub nakazu zapłaty w Polsce wraz z europejskim tytułem egzekucyjnym) możemy skierować sprawę do egzekucji komorniczej prowadzonej przez Komornika Sądowego w Czechach.

 


Windykacja w Czechach na etapie egzekucji komornicej

Windykację w Czechach na etapie egzekucyjnym wszczyna się u Komornika w rejonie zgodnie z siedzibą dłużnika. Postępowanie egzekucyjne podlega „zasadzie dyspozycji”, tzn. może być wszczęte jedynie na wniosek strony uprawnionej. Zatem zgodnie z prawem czeskim to wierzyciel wszczyna postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi.

W celu wszczęcia postępowania u Komornika, wierzyciel zobowiązany jest złożyć odpowiedni wniosek egzekucyjny, musi wskazywać z jakich składników majątku ma być prowadzona egzekucja. Oczywiście nasza kancelaria może dla Państwa pokierować takim postępowaniem. Skontaktuj się z nami przedstawimy najlepsze rozwiązanie problemu.

 


Windykacja - Czechy - Pomoc prawna

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi kompleksową pomoc prawną na każdym etapie windykacji w Czechach. Kancelaria mieści się we Wrocławiu, obsługujemy klientów z całego kraju jak i z zagranicy m.in. z Włoch, Niemiec, Belgii oraz Wielkiej Brytanii i Szwecji i innych. Formalności możemy załatwić telefonicznie, zdalnie przez Internet czy też za pośrednictwem poczty / kuriera co pozwoli uniknąć kosztownych podróży do Polski. Adwokat kompleksowo przeprowadzi całą procedurę windykacyjną, sądową i egzekucyjną, a w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika, zgłosi wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Norwegii i będzie prowadzić nadzór nad tym postępowaniem.

Poza windykacją w Czechach specjalizujemy się windykacją należności zagranicznych na terenie Państw:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.