Windykacja w Norwegii

Windykacja – Norwegia

Jak skutecznie prowadzić windykację w Norwegii?

Norweski dłużnik nie płaci w terminie swoich należności? Zgodnie z norweskim kodeksem cywilnym wierzyciel musi wezwać dłużnika do zapłaty.

Windykacja w Norwegii

W windykacji w Norwegii pierwszym działaniem powinno być ponaglenie wzywające do zapłaty które ma zawierać pełne dane dłużnika, informację z czego wynika zadłużenie np. informacja o wystawionej fakturze, termin zapłaty należności oraz na jakie konto powinno być uregulowane zadłużenie. Ważnym jest zawarcie informacji, że brak zapłaty może skutkować podjęciem kroków prawnych. Na wezwaniu musi być wyraźna informacja, że dokument ten to inkassovarsel. Oprócz tego konieczne jest podanie terminu zapłaty wierzytelności (co najmniej 14 dni od doręczenia wezwania) oraz łącznej sumy długu.

 


BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY POD KĄTEM REALNOŚCI JEJ ODZYSKANIA.


 

Do inkassovarsel może być doliczana opłata purrebegyr za nieuregulowanie należności w terminie. Od 01.01.2017r. opłata ta może maksymalnie wynieść 70 NOK.

Jeśli dłużnik nie ureguluje należności w ciągu 14 dni od otrzymania inkassovarsel – wezwania do zapłaty, to wierzyciel ma prawo rozpocząć procedurę windykacyjną czy też skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Wezwanie może sporządzić i wysłać wierzyciel, ale też może przesłać nasza kancelaria adwokacka, od lat specjalizujemy się w windykacji należności międzynarodowych, co jeszcze bardziej może zmobilizować dłużnika do uregulowania zadłużenia.

Dochodzenie w Norwegii roszczeń na podstawie orzeczenia polskiego sądu (konwencja z Lugano 2007)

Orzeczenie sądu polskiego (nakaz zapłaty. Wyrok sądu itp.) może być egzekwowane w Norwegii, muszą być jednak spełnione określone warunki zgodnie z konwencją z Lugano z 2007 r. Najważniejszymi warunkiem jest to, aby roszczenie było prawomocne w Polsce oraz, aby odpowiedni sąd wystawił zaświadczenie zgodne z art. 54 ww. konwencji.

Jak już posiadam polskie orzeczenie sądowe oraz zaświadczeniem zgodne z wtycznym ww. konwencji, a dłużnik ma siedzibę lub mieszka w Norwegii, należy wystąpić do sądu w Norwegii o uznanie polskiego wyroku. W chwili gdy sąd norweski uznana takie roszczenie, możliwe jest złożenie do komornika  norweskiego wniosku o wszczęcie egzekucji należności.

Nasza kancelaria adwokacka specjalizująca się w dochodzeniu należności międzynarodowych, prowadzi również postępowania w sprawach dot. uznawania i egzekucji orzeczeń z Polski zakres działań w takich sprawach zwykle obejmuje:

  • uzyskanie nakazu zapłaty / wyroku przeciwko dłużnikowi w Polsce,
  • uzyskanie w sądzie w Polsce zaświadczenia zgodnego art. 54 konwencji z Lugano;
  • uzyskanie w sądzie w Norwegii stwierdzenia wykonalności w Norwegii polskiego tytułu wykonawczego;
  • wszczęcie i reprezentowanie Wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem sądowym w Norwegii

 

Windykacja w Norwegii na etapie egzekucji komorniczej

W Norwegii egzekucję komorniczą prowadzi się na wniosek wierzyciela. Komornikowi należy również dostarczyć oryginał postanowienia sądowego.

Odsetki ustawowe w Norwegii

Odsetki za opóźnienie w spłacie należności od 2014 r. wynosi 9,5 % rocznie. Jeśli na fakturze (lub w umowie z klientem) jest zapis o naliczaniu odsetek za opóźnienie, to są one naliczane od pierwszego dnia po minięciu terminu zapłaty. Jeśli nie to odsetki nalicza się od 30 dnia po wysłania upomnienia.

 

Windykacja w Norwegii - Pomoc prawna

 

Nasza kancelaria adwokacka mieści się we Wrocławiu, obsługujemy klientów z całego kraju jak i z zagranicy m.in. z Włoch, Niemiec, Belgii oraz Wielkiej Brytanii i Szwecji i innych. Formalności możemy załatwić telefonicznie, zdalnie przez Internet czy też za pośrednictwem poczty / kuriera co pozwoli uniknąć kosztownych podróży do Polski. Adwokat kompleksowo przeprowadzi całą procedurę windykacyjną, sądową i egzekucyjną, a w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika, zgłosi wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w Norwegii i będzie prowadzić nadzór nad tym postępowaniem.

Poza windykacją w Norwegii zajmujemy się windykacją należności zagranicznych na terenie następujących Państw:

Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja,  Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.