Zniesławienie a zniewaga? Zadośćuczynienie za doznane krzywdy

Zniesławienie, szczególnie w Internecie to łatwy i tani sposób na niszczenie reputacji i narażenie na utratę zaufania atakowanych osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.  Zniesławienie to przestępstwo godzące w cześć i dobre imię.

Pokrzywdzonym przez zniesławienie mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale również m.in. spółki czy instytucje publiczne.

Czy można żądać zadośćuczynienia za zniesławienie?

W razie skazania za przestępstwo zniesławienia sąd może ponadto orzec nawiązkę  w kwocie do 100.000 zł na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny, który wskaże pokrzywdzony.

Zniesławienie w Internecie

Często nazywany tzw. „hejt” jest atrakcyjną formą dla sprawców. Bezproblemowy dostęp do sieci, szybkość obiegu zamieszczanej informacji, jak również poczucie anonimowości publikującego.

Anonimowość sprawcy zniesławienia w Internecie jest pozorna. Jeżeli  osoba pokrzywdzona chce wystąpić na drogę karną bądź cywilną w celu pociągnięcia do odpowiedzialności autora obraźliwych treści, możliwe jest wystąpienie z wnioskiem do administratora strony na której zostałozamieszczone zniesławienie o udostępnienie adresu IP sprawcy. W przypadku wyboru postępowania karnego w sprawie o zniesławienie jest możliwość korzystania z pomocy Policji dla zabezpieczenia dowodów.

Proces o zniesławienie

 Proces o zniesławienie daje korzyści z punktu widzenia wizerunkowego osoby zniesławionej oczywiście poza karą dla sprawcy. Sąd, na wniosek może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Sprawa z powództwa cywilnego

Sprawa cywilna o zniesławienie daje możliwość uzyskania zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę, a w przypadku, gdy efektem naruszeń była szkoda majątkowa, także odszkodowania na zasadach ogólnych.

Art. 212. Zniesławienie

 • 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
  podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  § 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
  § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
PRZEDAWNIENIE:

Karalność przestępstwa z art. 212 K.k. ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Czym jest zniewaga?

występek polegający na znieważaniu innej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła. Zniewaga polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej.

Znieważenie może być dokonane:

bezpośrednio – w obecności osoby znieważanej;

publicznie – pod nieobecność osoby znieważanej ;

pośrednio – niepublicznie i pod nieobecność osoby znieważonej lecz z zamiarem, aby zniewaga do tej osoby dotarła

Ściganie sprawcy zniewagi

Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego, należy przygotować i złożyć w odpowiednim Sądzie, w wydziale karnym akt oskarżenia przeciwko osobie znieważającej.

Przedawnienie  następuje po roku czasu od daty zniewagi, lub od daty dowiedzenia się o zniewadze i osobie sprawcy przestępstwa. Karalność przestępstwa prywatnoskargowego ustaje z upływem 3 lat od jego popełnienia.

 

Art. 216. Znieważanie osoby

 • 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,
  podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  § 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  § 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
  § 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
  § 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Zniewaga a zniesławienie

Celem zniesławienia jest zniszczenie reputacji i dobrej opinii, jaką cieszy się w środowisku pokrzywdzony, różnicą zniewagi jest to, by obraźliwe określenia trafiły bezpośrednio do ofiary. Zniewaga może polegać na obrażeniu kogoś „w cztery oczy” albo publicznie, pod nieobecność pokrzywdzonego, ale z zamiarem by zniewaga do niego dotarła. 

 

Jeżeli zostałeś znieważony czy ktoś Ciebie zniesławił nie pozostawiaj tego bez odpowiedzialności. Każdy hejt musi zostać rozliczony. Dobra osobiste człowieka są pod ochroną prawa cywilnego jak również w innych przepisach. Dobrami osobistymi są w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Warto je chronić, a każde zostawienie w niepamięć pozwala sprawcy dalej znieważać.

Nasza kancelaria adwokacka jest otwarta na pomoc osobom, przedsiębiorstwom czy osobom publicznym w sprawach o zniesławienie czy zniewagę. Walka z przejawem takiej agresji nie jest łatwa, dlatego ważnym jest współpraca z dobrym adwokatem, który poprowadzi cały proces. Masz pytanie skontaktuj się z nami. Kancelaria mieści się we Wrocławiu ale obsługujemy klientów z całej Polski.

Zapraszamy do współpracy.