Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest formą dochodzenia roszczeń przed sądem, albowiem sędzia – komisarz ma prawa i obowiązki sądu.Poprawne przygotowanie i złożenie w sądzie upadłościowym zgłoszenia wierzytelności leży w interesie prawnym wierzyciela, dlatego warto zgłosić się po pomoc do specjalistów.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Wąsowicz – oferuje pomoc wierzycielom w profesjonalnym przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłościowej w sytuacji, gdy dłużnik ogłosił upadłość.

Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Dochodzenie i zaspokajanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym różni się w zależności od posiadanego rodzaju wierzytelności. Wierzytelności dochodzone w postępowaniu upadłościowym tj. wymagalność roszczenia jest przed datą ogłoszenia upadłości są  wierzytelnością upadłościową, trybem dochodzenia jej jest zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu.

Zgłoszenia w postępowaniu upadłościowym nie wymagają:

 1. wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym (zgodnie z art. 236 p.u.n.).
  2. należności ze stosunku pracy (zgodnie z art. 237 p.u.n.).
  3. roszczenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o zwrot świadczeń Funduszu wypłaconych pracownikom upadłego (zgodnie z art. 238 p.u.n.).

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze art. 239 i 240 ustawy przewidziane są szczególne wymogi co do formy i treści zgłoszenia wierzytelności:

 1. zgłoszenie wierzytelności powinno być dokonane na piśmie w dwóch egzemplarzach,
 2. do zgłoszenia należy dołączyć oryginały lub notarialnie poświadczone odpisy dokumentów uzasadniających roszczenie.

Formalne wymogi zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

 • oznaczenie sędziego-komisarza oraz sądu, do którego jest kierowane
  (bezskutecznym jest dokonanie zgłoszenia do rąk syndyka, zarządcy, czy też nadzorcy sądowego),
 • imię i nazwisko albo nazwę spółki wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres oraz numer PESEL lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • określenie wierzytelności i w której grupie jest wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
 • dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
 • kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 • zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
 • w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
 • stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowo-administracyjne lub przed sądem polubownym;
 • jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym - ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Termin zgłoszenia wierzytelności

Termin , w którym wierzytelność powinna zostać zgłoszona, termin określony jest zawsze w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i biegnie od dnia publikacji tego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Termin zgłoszenia wierzytelności nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż trzy miesiące, a do jego zachowania wystarczającym jest nadanie zgłoszenia wierzytelności na Poczcie. Termin zgłoszenia wierzytelności jest jednakowy dla wszystkich wierzycieli.

Pomoc prawna na rynku międzynarodowym w tym zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym zagranicą.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie gospodarczym, prowadzimy sprawy na terenie całej Unii Europejskiej w Państwach takich jak: Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś,  Bułgaria, Chorwacja , Czarnogóra , Czechy , Dania , Estonia , Finlandia , Francja , Grecja , Hiszpania , Holandia, Irlandia , Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta,  Monako, Niemcy, Norwegia,  Portugalia,  Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja,  Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Wzór zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym