Wzór zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Poniżej przedstawiamy Państwu wzór zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli mają Państwo problemy z jego wypełnieniem lub chcieliby zaciągnąć rady zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką. Możemy Państwu zaproponować zastępstwo w tych czynnościach przez naszych adwokatów w tym się specjalizujących.

 

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

- WZÓR

 

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

Sygnatura sprawy

Sędzia - komisarz

Oznaczenie Sądu

     

Upadły (imię i nazwisko /nazwa)

 

Wierzyciel

(imię i nazwisko/nazwa)

,

PESEL lub numer KRS* wierzyciela, a w przypadku ich braku inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację

 

Miejsce zamieszkania albo siedziba

 

Adres

 

Adres do doręczeń (jeżeli jest inny niż adres wskazany w rubryce wyżej)

 

Pełnomocnik

 

Adres pełnomocnika

 

1.        Określenie wierzytelności

Kategoria zaspokojenia

Kwota / Wartość **

Tytuł wierzytelności

w kategorii I

   

w kategorii II

   

w kategorii III

   

w kategorii IV

   

Suma zgłoszonych wierzytelności w kat. I - IV

   

2.        Określenie wierzytelności nie będącej wierzytelnością osobistą upadłego

Kwota

Uwagi

   

3.        Wskazanie sposobu obliczenia należności ubocznych

 

4.        Zabezpieczenia na majątku upadłego, związane ze zgłoszoną wierzytelnością

 
           

 

5. Przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu

(w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym)

 

6. Stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym

 

7. Liczba posiadanych przez wierzyciela udziałów albo akcji w spółce będącej upadłym oraz ich rodzaj

(jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym)

 

 

8. Dowody stwierdzające istnienie wierzytelności

 (jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność)

8.1 Wierzytelności uznane w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym[1]

  TAK

  NIE

8.2. Wierzytelności, które nie były objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym lub nie zostały uznane w tym postępowaniu

Lp.

Dowód

Fakt podlegający stwierdzeniu

     
     
     
     
     
     
     
     

9. Załączniki

1)       Odpis zgłoszenia wierzytelności

2)       Pełnomocnictwo**

3)       Dokument lub dokumenty wykazujące upoważnienie do działania w imieniu wierzyciela niebędącego osobą fizyczną

4)       ……………………….

10. Imię i nazwisko osoby lub osób składających zgłoszenie oraz podpis

11. Data

   
       

 

POUCZENIA

  1. W przypadku, gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie – należy dodać niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce.
  2. Niewypełnione pola należy zakreślić.
  3. Do zgłoszenia należy dołączyć jego odpis.
  4. Kategorie zaspokojenia wierzytelności zostały zdefiniowane w art. 342 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe.

 

* Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

** W przypadku zgłoszenia wierzytelności niepieniężnej należy wskazać jej wartość z dnia ogłoszenia upadłości, a przypadku wierzytelności pieniężnej – kwotę wierzytelności.

[1] Należy zakreślić właściwy kwadrat.