Sprzeciw od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego – jak napisać? Jak uzasadnić?

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, aby był on prawidłowo i zgodnie z przepisami skonstruowany, a także zawierał wszystkie niezbędne składniki i był dobrze uzasadniony.

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, masz mało czasu na wniesienie do Sądu sprzeciwu. Sprzeciw najczęściej należy złożyć do Sądu lub go wysłać w terminie 14 dni. Liczy się to od daty przyjęcia listy z sądu z nakazem zapłaty.

 

Nasza kancelaria pomoże napisać sprzeciw i prawidłowo go uzasadnić, tak aby najbardziej uprawdopodobnić wygraną sprawy.

Kancelaria adwokacka mieści się we Wrocławiu, ale obsługujemy klientów z całej Polski.

Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty ?

Pozwanemu dla ochrony prawnej roszczeń finansowych dochodzonych w cywilnym postępowaniu upominawczym (zwykłym, elektronicznymi europejskim postępowaniu nakazowym) przysługuje odwołanie się w postaci sprzeciwu.

 

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się w dwóch różnych formach, może być on wniesiony na formularzu urzędowym lub też w zwykłej formie pisemnej. Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu wnosi się tylko wtedy, jeśli pozew był złożony na takim formularzu (art. 503 § 2 k.p.c.). Na formularzy wnosi się pozew o zapłatę do określonej kwoty należności np. do 20 000 zł. Przy wyższych należnościach nie ma obowiązku wnoszenia sprzeciwu na formularzu i stosuje się pismo w formie zwykłej.

Jeżeli sprzeciw wnosi się na formularzu, należy pamiętać, że niewniesienie go w takiej formie albo wniesienie go na formularzu w sposób wadliwie wypełniony spowoduje, że sprzeciw zostanie zwrócony, a składający zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia sprzeciwu (art. 504 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1301 § 1 i 2 k.p.c.). Odrzucenie sprzeciwu spowoduje, że nakaz zapłaty uprawomocni się i będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego wobec dłużnika (art. 504 § 2 k.p.c.).

Jak uzasadnić sprzeciw od nakazu zapłaty? Jakie zarzuty podnieść od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Najważniejszym jest ustalenie jakie zarzuty możemy wnieść w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W sprzeciwie wskazujemy zarzuty od nakazu zapłaty czy sprzeciwiamy się nakazowi w całości, czy w części.

Musimy określić z czym się nie zgadzamy i jak według nas wygląda wersja wydarzeń. Obowiązkiem powoda czyli wnoszącego pozew do sądu przeciwko pozwanemu jest udowodnienie żądania pozwu, przedstawienie dokumentów na które się powołuje w pozwie o zapłatę. A Pozwany może się bronić przed twierdzeniami powoda. Często zdarza się że wierzyciele, czy też firmy które skupują długi, kierują sprawy przedawnione do sądu, i w tym przypadku należy zbadać czy przedawnienie należności nastąpiło i podnieść taki sprzeciw od nakazu zapłaty w sprzeciwie.

 

Jaki jest termin wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Przepisy procedury cywilnej z góry ustalają terminy, w jakich należy wnosić środki odwoławcze od orzeczeń sądowych. Nie jest inaczej  w przypadku nakazu zapłaty, o którego sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania przesyłki sądowej z nakazem zapłaty.

Art. 502. § 1. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.

Wniesienie sprzeciwu po powyższym terminie podlega odrzuceniu, lecz w przypadku spełnienia szczególnych warunków przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego istnieje możliwość przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu.

 

 

 TAGI: nakaz zapłaty, sprzeciw, sąd, przedawnienie, dług, windykacja, problem prawny