adwokat Ewa Wąsowicz

Odszkodowania dla represjonowanych w okresie komunizmu (PRL) w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w okresie komunizmu winna być w dzisiejszych czasach szczególnie wynagradzana, zwłaszcza, gdy bezpośrednią reakcją ówczesnych władz były dotkliwe represje i internowania. Wyrównaniu szkód związanych z reperkusjami ze strony w/w polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organów pozasądowych w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., służyć ma tzw. ustawa lutowa (Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149)). Daje ona możliwość zrehabilitowania osób represjonowanych przez reżim.

Komu przysługuje odszkodowania i zadośćuczynienie?

Zgodnie z wyżej przywołaną ustawą, o odpowiednią kwotę tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa może starać się:

 • osoba, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego,

w przypadku śmierci w/w osoby uprawnienie to przechodzi na:

 • małżonka,
 • dzieci,
 • rodziców

Jak z powyższego wynika, śmierć osoby, która doświadczyła represji za działalność patriotyczną w latach komunizmu, nie oznacza, że jej roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody (materialnej i niematerialnej – krzywdy) przestało istnieć. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy lutowej z uprawnienia odszkodowawczego mogą skorzystać najbliżsi zmarłego, wymienieni enumeratywnie w przepisie.

Co należy zrobić aby dochodzić takiego odszkodowania?

Przesłanką do wszczęcia takiego postępowania odszkodowawczego jest uzyskanie postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczenia wydanego przez polskie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub przez organy pozasądowe w okresie od rozpoczęcia ich działalności na ziemiach polskich, począwszy od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., jak również orzeczenia wydanego za opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom.

W pierwszej kolejności należy więc złożyć wniosek o unieważnienie takiego wyroku.

Jak unieważnić wyrok sądu komunistycznego?

Uprawnionymi do wystąpienia z takim wnioskiem są:
 • Osoba represjonowana
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Minister Sprawiedliwości
 • Prokurator
 • Organizacja zrzeszająca osoby represjonowane
 • Osoba uprawniona do składania na korzyść osoby represjonowanej środków odwoławczych
 • W sytuacji gdy osoba represjonowana zmarła, jest nieobecna w kraju lub chora psychicznie, wniosek może zostać złożony także przez jej krewnego w linii prostej, przysposabiającego lub przysposobionego, rodzeństwo oraz małżonka.

Mając takie postanowienie, osoba uprawniona może w ciągu roku od jego uprawomocnienia, wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Jak uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za represjonowanie w czasach PRL?

Sprawy związane z dowodzeniem przed sądem wysokości kwot adekwatnych do szkód materialnych oraz rozmiaru cierpień fizycznych i psychicznych osób represjonowanych wymagają bogatego doświadczenia i odpowiedniego przygotowania. Nasza Kancelaria jest w stanie to Państwu zapewnić. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc w tego typu sprawach. Uzyskujemy wysokie odszkodowania dla naszych Klientów, zapewniając wsparcie na wszystkich etapach takiego postępowania.

Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą we Wrocławiu obsługuje klientów w całego kraju jak i z zagranicy m.in. z Niemiec, USA, Kanadzy, RPA oraz Wielkiej Brytanii i Szwecji i innych.

Formalności możemy załatwić telefonicznie, zdalnie przez Internet czy też za pośrednictwem poczty / kuriera co pozwoli uniknąć kosztownych podróży do Polski. Adwokat zastąpi klientów przed sądem.

Zapraszamy do współpracy.

Adwokat Ewa Wąsowicz

 

 

Pin It

Odszkodowania dla represjonowanych w okresie komunizmu (PRL) w związku z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego